Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olbrachcicach, gmina Wschowa

  Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
Nieruchomość zabudowana położona w Olbrachcicach, gmina Wschowa na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 164/3 o powierzchni 2,8180 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1W/00004806/0. Dla rejonu położenia nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W SUiKZ działka 164/3 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej.
Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
- budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 656,00 m2,
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 77,55m2,
- budynek inwentarski o pow. użytkowej 31,99m2,
- naziemny zbiornik gazu Gaspol
- grill murowany z wiatą drewnianą
- szopa z wiatą drewnianą
- murowane boksy do hodowli zwierząt futerkowych
- plac zabaw ze sprzętem
- ptaszarnia
- zbiornik na ścieki
- chodnik z płytek betonowych
- oczko wodne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600 000,00 zł /słownie: sześćset tysięcy złotych/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług
Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
1.      Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2.      Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 60 000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/. Wadium należy wpłacić do dnia 12 listopada 2012 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr  34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
3.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 800-1500.
4.      Warunki dla nabywcy:
1)      Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia mowy w oznaczonej dacie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2)      Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości prze podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia przetargu zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
3)      Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
wpisz treśćData publikacji: 2012-09-04 07:47:17 (1911 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-10-11 11:20:48 aktualizacja og?oszenia Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]