Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz lokali u?ytkowych w S?awie

Wykaz lokali użytkowych Powiatu Wschowskiego, przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  

Lp.

Położenie
Nr działki
Powierzchnia
działki w m2
Powierzchnia
lokalu w m2
Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarow.
Wysokość opłat – cena wywoławcza za m2
Termin wnoszenia opłat
1.
          
Sława ul. Ogrodowa
         
210/1
    
3417
           
15,21
          
13381
           
Pomieszczenie znajduje się na 1 piętrze w budynku, w którym mieści się mdzn. przychodnia, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna
Działalność administracyjno biurowa, medyczna.
 6,43 zł netto
+ 23%vat oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.
Do 10 każdego miesiąca
 
2.
Sława ul. Ogrodowa
 
210/1
3417
23,60
13381
Pomieszczenie znajduje się na 1 piętrze w budynku, w którym mieści się mdzn. przychodnia, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna
Działalność administracyjno biurowa, medyczna
6,43 zł netto
+ 23%vat oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.
Do 10 każdego miesiąca
 
Wywieszono w dniu
 

 Data publikacji: 2011-11-09 08:08:02 (1720 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]