Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o I przetargu na oddanie w najem

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych, położonych w Sławie przy ulicy Ogrodowej,
 Lokal nr 1: powierzchnia 15,21 m2
Lokal nr 2: powierzchnia 23,60 m2
 

1.      Opis nieruchomości: lokale użytkowe znajdują się na 1 piętrze w budynku, w którym mieści się mdzn. przychodnia, gabinety lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna, położony w Sławie przy ulicy Ogrodowej na działce oznaczonej numerem 210/1, KW nr 13381.

2.      Obciążenia nieruchomości: lokale wolne od obciążeń.

3.      Zagospodarowanie lokali: lokale przeznaczone są na działalność administracyjno biurową, medyczną. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na czas nieoznaczony. Rozliczenie mediów - ryczałt.

4.      Cena wywoławcza: 6,43 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu zostanie naliczone 23% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

5.      Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.

6.      Miejsce i termin przetargu: przetargi odbędą się dnia 15 lutego 2011 roku o godzinie 1000 lokal nr 1 i o godz. 1030 lokal nr 2 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c, w sali 206.

7.      Wadium: za każdy lokal wadium w wysokości 150,00 zł należy wpłacić do dnia 13 lutego 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich  wskazane.

8.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 lub pod nr telefonu 065 540 17 95.

                                                                                  

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
  

 Data publikacji: 2012-01-13 09:20:38 (1868 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]