Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Sprzeda? nieruchomo?ci po?o?onej w Goli gmina S?awa

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Goli gmina Sława, woj. lubuskie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sława, który utracił ważność 31 grudnia 2003 roku, przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod strefę terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka 74/1 o powierzchni 0,17 ha. Cena wywoławcza wynosi 13000,00 zł brutto /10656,00zł netto + 2344,00 zł VAT/. Przetarg odbędzie się 6 maja 2008 roku o godz. 1100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1300,00 .
 Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w sali 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 30 kwietnia 2008 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 50 1020 3088 0000 8102 0005 9022 w PKO BP S.A. Wadium może być wnoszone w pieniądzu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

Warunki dla nabywcy:
  1. Pod rygorem utraty wadium i prawa nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć z Powiatem Wschowskim umowę kupna-sprzedaży.
  2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Katarzyny Borowskiej w godz. 800 – 1400.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 Data publikacji: 2008-04-04 11:57:54 (2918 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-04 12:01:34 Dodano za??cznik: Gola gmina S?awa (ogloszenia_do_gazety_GOLA[243x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-04-07 14:58:56 aktualizowanie Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-04-07 14:59:09 Usuni?to za??cznik: Gola gmina S?awa (ogloszenia_do_gazety_GOLA[243x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-04-07 14:59:56 usuni?to b??dny za??cznik Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-04-09 12:12:24 aktualizacja danych Katarzyna Borowska
2008-04-09 12:24:59 aktualizacja danych Katarzyna Borowska
2008-04-09 12:37:06 aktualizacja danych Katarzyna Borowska
2008-04-11 08:34:21 dodano nazw? gminy Eliza Lebedy?ska - Maj
2008-04-29 10:15:02 aktualizacja Katarzyna Borowska

[ Wróć ]