Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci niezabudowane Skarbu Pa?stwa

Starosta Wschowski
 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łysinach, Wygnańczycach, gmina Wschowa, woj. lubuskie
                                               I                             
                                                                    

L. p
Nr KW
Nr działki
Powierzchnia
działki  w   ha
Położenie nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 


Cena
wywoławcza
netto
Wadium  w wysokości
Godzina
przetargu
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
KW  6822
dz. nr 233
0,0700 ha
Łysiny
Nieruchomość według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Wschowa zatwierdzona uchwałą NR XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie leży na terenie oznaczonym symbolem „MP”, co oznacza tereny przeznaczone z przewagą zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcja mieszkaniową.*
14 000 zł
2 800 zł
1000
Do wylicytowanej ceny doliczona będzie kwota podatku VAT.
2.
KW  6822
dz. nr 235
0,0300 ha
Łysiny
Nieruchomość studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Wschowa zatwierdzona uchwałą  NR XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie leży na terenie oznaczonym symbolem „MP”, co oznacza tereny przeznaczone z przewagą zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcja mieszkaniową.*
6 000 zł
1 200 zł
1100
Do wylicytowanej ceny doliczona będzie kwota podatku VAT.
3.
KW BRAK
dz. nr 220/2
0,1863ha
Wygnańczyce
Nieruchomość według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Wschowa zatwierdzona uchwałą  NR XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie leży na terenie oznaczonym symbolem „MP”, co oznacza tereny przeznaczone z przewagą zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcja mieszkaniową.*
25 000 zł
5 000 zł
1200
Do wylicytowanej ceny doliczona będzie kwota podatku VAT.
                                               *nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
                                                                             
                Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w/w  nieruchomości zawarte zostały w  Zarządzeniu Nr 152/2008 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lipca 2008 roku, oraz w Zarządzeniu Nr 277/2008 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2008 roku.
1.        Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
2.        Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 kwietnia 2009r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, II piętro, sala nr 206,.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).
3.        Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we Wschowie w kwocie dla poz. 1- 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie w PKO BP O/Wschowa Nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony nieruchomość niezabudowana wraz z nr działki”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego we Wschowie najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2009r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.        Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
5.        Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej  w przetargu.
6.        Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7.        Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie PKO BP. O/Wschowa Nr 50 1020 3088 0000 8102 0005 9022 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8.        Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
9.        Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.
 W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
10.      Zarząd Powiatu we Wschowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
11.      Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, pokój nr 219, tel. (065) 540-17-95,  http://www.bip.wschowa.info
          
Wykaz wywieszono dnia 5 marca 2009 roku

 Data publikacji: 2009-03-05 13:41:18 (2063 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-03-09 12:48:54 zmiana tre?ci og?oszenia Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]