Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.10.2021  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE NR 1/2010
DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WE WSCHOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY(1/2 ETATU)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
O stanowisko głównego księgowego może ubiegać się osoba, która:
wymagania niezbędne
1.    jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.    posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne;
4.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.    posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przynajmniej przez trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
6.    cieszy się nieposzlakowaną opinią;
wymagania dodatkowe
1.    znajomość zagadnień dotyczących gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego;
2.    znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
3.    doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
4.    umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej;
5.    znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, prawa podatkowego.
do zadań głównego księgowego należeć będzie:
1.    prowadzenie rachunkowości Ośrodka;
2.    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3.    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4.    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5.    nadzór i kierowanie Działem Księgowości.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    list motywacyjny
2.    życiorys z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej
3.    oryginał kwestionariusza osobowego
4.    kserokopie świadectw pracy
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym podjąć pracę na stanowisku głównego księgowego
7.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
8.    klauzula - ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w terminie
od następnego dnia od ukazania się informacji do 5 stycznia 2011r. do godz. 14.00 na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. T. Kościuszki 25
67-400 Wschowa
woj. lubuskie
w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego”
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2011r. o godz. 11.00
Z Regulaminem Naboru można zapoznać się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5401874, 655401876
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka dnia 11.01.2011r.
Informacja o wyniku wyboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie http://bip.wschowa.info/
oraz na tablicy ogłoszeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie do trzech dni po rozmowach kwalifikacyjnych.

 


REGULAMIN NABORU
Rozmiar: 109.79 KB
Data publikacji: 2010-12-13 12:22:46
Ilość pobrań: 1130

Data publikacji: 2010-12-13 12:07:57 (3153 odsłon)
specjalista ds. kadr - Dorota Jurczak
tel. 65 540-18-74    e-mail: sosw@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-12-13 12:22:46 Dodano za??cznik: REGULAMIN NABORU (REGULAMIN_NABORU_[688x1].pdf) Dorota Jurczak

[ Wróć ]