Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  03.06.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w S?awie, przy ulicy S?onecznej 5

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR     II
NA WOLNE  STANOWISKO
 DYREKTOR DOMU  DZIECKA
W SŁAWIE, przy ul. Słonecznej 5
  1. Wymagania niezbędne:
          a)  Spełnienie warunków art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
               (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) określonych dla kierowniczych stanowisk
               urzędniczych.
          b)  JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE LUB STUDIA DRUGIEGO STOPNIA :
               - na kierunku  : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub
               - na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-
                 wychowawczej, albo
               - na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
                 pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
          c)  SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ,
          d)  CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY w  placówce lub placówce wsparcia dziennego.

Uwaga : Osoby, które nie spełnią wszystkich niezbędnych wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do  udziału w prowadzonym postępowaniu.

       2.    Wymagania dodatkowe : będące przedmiotem oceny
             a)  znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu
                   terytorialnego,
             b)  znajomość zasad funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej,
             c)  umiejętność zarządzania personelem,
             d)  znajomość przepisów prawa i umiejętność stosowania ich w praktyce,
             e)  znajomość specyfiki działania instytucji współpracujących w zakresie opieki i wychowania
                  dzieci oraz pomocy rodzinie.
       3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
             Dokonywanie czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem
             bieżącej działalności   placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-
             socjalizacyjnego w granicach zwykłego zarządu
       4.   Wymagane dokumenty:
             a) życiorys (CV)
             b) list motywacyjny
             c) dokumenty stwierdzające :
                 -  posiadane kwalifikacje  (wykształcenie, odbyte kursy kwalifikacyjne, formy doskonalenia zawodowego),
                 -  staż pracy, w tym w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub wsparcia dziennego,
                 - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
             d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
                 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   
                 zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu  
                 prowadzenia akt pracownika (Dz.U.z 2009r. Nr 115, poz. 971) do pobrania ze strony internetowej
                 www.bip.wschowa.info
             e) oświadczenie o niekaralności,
             f) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
             g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
                 środkami publicznymi, o których  mowa w ustawie z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.  
                 2104 z późn. zm.)
             h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka.
              i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c lub pocztą z dopiskiem     Dotyczy naboru na stanowisko  „DYREKTOR DOMU DZIECKA W SŁAWIE, przy ulicy Słonecznej 5 w terminie do dnia  12 lutego 2010r. (12 luty 2010r. – data wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 Data publikacji: 2010-01-26 10:11:21 (2713 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:

[ Wróć ]