Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  30.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie

 


Kwestionariusz osobowy
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 2011-08-19 09:57:56
Ilość pobrań: 1455

Data publikacji: 2008-06-17 11:45:11 (5069 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-06-17 11:46:18 Dodano za??cznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie (KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJ?CEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE[289x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-08-20 09:43:04 Usuni?to za??cznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie (KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJ?CEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE[289x1].doc) Maria Machnacz
2009-08-20 09:43:44 Dodano za??cznik: Kwestionariusz osobowy (KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJ?CEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE[289x1].doc) Maria Machnacz
2009-08-20 09:44:37 zmiana rozporz?dzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji osobowej Maria Machnacz
2011-05-27 13:03:06 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2011-08-19 09:53:58 Usuni?to za??cznik: Kwestionariusz osobowy (KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJ?CEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE[289x1].doc) Maria Machnacz
2011-08-19 09:57:56 Dodano za??cznik: Kwestionariusz osobowy (KWESTIONARIUSZ_OSOBOWy[289x1].doc) Maria Machnacz
2011-08-19 09:58:21 zmiana pliku Maria Machnacz

[ Wróć ]