Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.10.2021  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Organizacje pozarz?dowe

Informacja
Zarządu Powiatu Wschowskiego
o sposobie realizacji Programu Współpracy
Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące planowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 r. Wspólnie uzgodniono 8 priorytetowych kierunków:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
7. pomocy społecznej,
8. utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.
Celem współpracy jest zharmonizowanie działań sektora publicznego i niepublicznego poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i informacji.
Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła 22 grudnia 2005 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006. Formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z programem współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przybiera postać pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji oraz współorganizacji imprez.
W 2006 roku rozpisano 3 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych. Ogłoszono je w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej oraz na stronie internetowej, BIP-ie.
W ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w dniu 10 lutego 2006 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych odnośnie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielono następujące dotacje:
l. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 4000 zł na zadania: „Rajd Puchacza" i Rajd „I ty możesz zostać partyzantem",
2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 1500 zł na zadanie:
„Udział w zawodach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego".
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci" w Przyczynie Górnej na zadanie pt.„Święta zamknięte w witrażu - konkurs plastyczny" w kwocie 900 zł,
4. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie na zadanie pt: „XXXV Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw" w kwocie 1500 zł.
 W dniu 10 marca 2006 r. ogłoszono drugi konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych. Udzielono 7 dotacji na następujące działania:
I. ochrona i promocja zdrowia:
1) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 3000 zł na zadanie: „Harcerska Grupa Ratownicza",
2) Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie w kwocie 3000 zł na zadanie:
Pokonujmy raka!!!".
II. działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
l) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2000 zł na zadanie: „Obóz Korczakowcy".
III. nauka, edukacja, oświata i wychowanie:
l) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci" w Przyczynie Górnej na II  Przegląd Widowisk  Ekologicznych „Zielona Scena" w kwocie  1700 zł,
2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia indywidualne i w orkiestrze oraz zakup pulpitów w łącznej kwocie 5500 zł.
IV. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: 1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze w kwocie 5000 zł.
2) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 940 zł na zadania: „Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie w broni kulowej z okazji Święta Niepodległości" oraz „Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie w broni kulowej o Puchar Starosty".
Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie. 3 oferty w pierwszym i 5 ofert w drugim konkursie nie spełniło wymogów formalnych.
 Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 28 kwietnia 2005 r. Dotyczył on wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 35.000 zł.
 W sumie przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 64.040 zł na zrealizowanie zadań publicznych.
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i jest organem doradczym i koordynującym współpracę III sektora, z samorządem powiatowym.
Dla ułatwienia współpracy regularnie są aktualizowane dane stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu cyklicznie spotykają się z przedstawicielami Rady, w celu ustalenia założeń i kierunków bieżącej współpracy dla rozwoju Powiatu Wschowskiego. Siedziba Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać zarówno od pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, jak i przedstawicieli Powiatowej Rady niezbędne dla swojej działalności informacje oraz pomoc prawną.
Organizacje pozarządowe na bieżąco są informowane o możliwościach udziału w konferencjach i szkoleniach, natomiast mieszkańcy Powiatu poprzez lokalne media i stronę intenetowa są informowani o bieżących zadaniach realizowanych wraz z III sektorem.
W 2006 r. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych oraz Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych zorganizowały konferencję poświęconą zasadom prowadzenia rachunkowości przez organizacje pozarządowe oraz zasadom uczestnictwa w konkursach na wspieranie realizacji zadań ogłaszanych przez organy administracji publicznej. Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze omówił przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: nowego wzoru oferty na wspieranie realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również jak zarejestrować stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jak przekształcić stowarzyszenie zwykłe (wpisać do KRS).
W roku 2006 r. zakupiono puchary, nagrody i upominki oraz dofinansowano wyjazdy na szkolenia, spotkania integracyjne, zawody sportowe i wszelkiego rodzaju akcje organizowane m. in. przez: Ligę Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, Akcję Katolicką we Wschowie, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie, Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Polski Komitet Pomocy Społecznej, LLKS OSOWA SIEŃ, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Nasza Wieś" w Wygnańczycach, Zarząd Powiatowy we Wschowie Związek OSP RP. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej we Wschowie, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, PCK Zielona Góra, Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci" z Przyczyny Górnej, UKS YACHT CLUB Sława, UKS Dynam, OSIR Wschowa, Brydżystów Wschowskich Górowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Odnowy Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Krzepielów, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sławie, UKS TROPS, Wschowski Klub Motorowy, Stowarzyszenie Sołtysów z terenu Powiatu, Sławskie Centrum Kultury, Dom Kultury we Wschowie, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową PSP, SOSW Wschowa, OHP Wschowa, I Liceum Ogólnokształcące, I Zespól Szkół, PCPR.
Przy Staroście Wschowskim działa także Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych. W roku 2006 odbyło się 5 posiedzeń, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie projektów składanych do PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.
Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego.
Wschowa, dnia 22 stycznia 2007 r.

 


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2006-02-10 04:53:35
Ilość pobrań: 1480
Wyniki post?powania konkursowego na wykonanie zada? publicznych przeprowadzonego w zwi?zku z Uchwa?? Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXXVII/210/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi na
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2006-06-26 03:19:50
Ilość pobrań: 1247
Informacja Zarz?du Powiatu Wschowskiego o sposobie realizacji Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi za rok 2005
Rozmiar: 59.00 KB
Data publikacji: 2006-01-13 01:11:08
Ilość pobrań: 1869
Wyniki post?powania konkursowego na wykonanie zada? publicznych przeprowadzonego w zwi?zku z Uchwa?? Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXXVII/210/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi na
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2006-06-26 03:23:49
Ilość pobrań: 1459

Data publikacji: 2007-02-16 18:26:55 (4238 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-11-23 10:51:22 Usuni?to za??cznik: Wzór oferty dla organizacji pozarz?dowej na wykonanie zadania publicznego (oferta.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-23 10:51:22 Usuni?to za??cznik: UCHWA?A Nr XXXVII/210/2005 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Programu wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2006. (programpubl.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-23 10:51:22 Usuni?to za??cznik: Informacja o Powiatowym Formum Organizacji Pozarz?dowych (forum.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-23 10:51:22 Usuni?to za??cznik: Informacja o spotkaniu z Rad? Organizacji Pozarz?dowych (spotkanie.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-23 10:51:48 Usuni?to za??cznik: Wzór sprawozdania dla organizacji pozarz?dowej z wykonania zadania publicznego (sprawozdanie.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-11-23 10:54:20 niedost?pne pliki Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]