Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Druki

 


Data publikacji: 2009-04-23 08:54:29 (5882 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-04-23 09:02:23 Dodano za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla cz?onka zarz?du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby wydaj?cej decyzje administracyjne w imieniu starosty (O?WIADCZENIE_MAJ?TKOWE1[411x1] Katarzyna Kotlarska
2009-04-23 09:03:57 Dodano za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla radnego powiatu (O?WIADCZENIE_MAJ?TKOWE2[411x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-04-23 09:10:43 Usuni?to za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla cz?onka zarz?du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby wydaj?cej decyzje administracyjne w imieniu starosty (O?WIADCZENIE_MAJ?TKOWE1[411x Katarzyna Kotlarska
2009-04-23 09:10:43 Usuni?to za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla radnego powiatu (O?WIADCZENIE_MAJ?TKOWE2[411x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-04-23 09:11:30 Dodano za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla cz?onka zarz?du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby wydaj?cej decyzje administracyjne w imieniu starosty (OSWIADCZENIE_MAJATKOWE-dyrekto Katarzyna Kotlarska
2009-04-23 09:12:46 Dodano za??cznik: Druk o?wiadczenia maj?tkowego dla radnego powiatu (OSWIADCZENIE_MAJATKOWE-radni[411x2].doc) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]