Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OGŁOSZENIE NR 1/2011
DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WE WSCHOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ( ETAT)
SPECJALISTA
O stanowisko specjalisty  może ubiegać się osoba, która:
 wymagania niezbędne
1.    jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.    posiada wykształcenie: co najmniej średnie,
4.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
5.    posiada znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych
6.    cieszy się nieposzlakowaną opinią;
wymagania dodatkowe
1.    znajomość zagadnień dotyczących obsługi sekretariatu i kadr w jednostkach samorządu terytorialnego;
2.    doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym;
3.    znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego,   Karty Nauczyciela;
4.    podstawowa znajomość języka angielskiego.
do specjalisty należeć będzie:
1.    organizacja pracy sekretariatu;
2.       przyjmowanie i rejestracja dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni;
3.       przepisywanie pism i materiałów Poradni;
4.       prowadzenie księgi inwentarzowej;
5.       zakup materiałów biurowych i środków czystości;
6.       prenumerata czasopism i gazet, opracowywanie katalogu książek i prowadzenie księgozbioru;
7.       prowadzenie spraw kadrowych;
8.       prowadzenie dokumentacji dotyczącej SIO;
9.       prowadzenie działalności sprawozdawczej do GUS, ZUS, PZU;
10.   prowadzenie rejestru wydawanych opinii i orzeczeń;
11.  prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PPP;
12.  wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora,
wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    list motywacyjny;
2.    życiorys z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;
3.    oryginał kwestionariusza osobowego;
4.    kserokopie świadectw pracy;
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym podjąć pracę na stanowisku specjalisty ;
(
kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest   przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie wystawione przez  lekarza medycyny pracy);
7.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8.    klauzula - ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb;   niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w terminie  
od następnego dnia od ukazania się informacji
do 30 września 2011 roku  do godz.14,00 na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zacisze 1  Wschowa
woj. lubuskie
w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko specjalisty”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 3 października 2011 roku o godz. 12,00.
Z Regulaminem Naboru można zapoznać się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 540 20 30.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz na tablicy informacyjnej Poradni.
Informacja o wyniku wyboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie http://bip.wschowa.info/ oraz na tablicy ogłoszeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie do trzech dni po rozmowach kwalifikacyjnych.
Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku niespełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

 Rozmiar: 41.50 KB
Data publikacji: 2011-09-21 16:24:30
Ilość pobrań: 953

Data publikacji: 2011-09-21 16:13:37 (2576 odsłon)
Psycholog - Anika Szlemp
tel. 065 540-20-30    e-mail: pppwschowa@op.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-21 16:20:33 Dodano za??cznik: (regulamin_naboru_na_specjaliste[899x1].doc) Anika Szlemp
2011-09-21 16:22:44 Usuni?to za??cznik: (regulamin_naboru_na_specjaliste[899x1].doc) Anika Szlemp
2011-09-21 16:24:30 Dodano za??cznik: (regulamin_naboru_PPP[899x1].doc) Anika Szlemp

[ Wróć ]