Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Plan dy?urów Powiatowej Komisji Wyborczej we Wschowie

Powiatowa Komisja Wyborcza we Wschowie
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój nr 206, tel. 65 540-19-37,540-17-97, 540-17-96

Dzień 

14.10.2010 r. w godz. 15.00-18.00
z-ca przewodniczącego komisji Stanisław Walner
członek Małgorzata Stefaniak
Dzień
15.10.2010 r. w godz. 15.00-18.00

przewodniczacy komisji Sędzia Łukasz Światłowski
członek Renata Chiciak
Dzień 
18.10.2010 r. w godz. 15.00-18.00

członek Maria Bednarczyk-Jankowska
członek Edward Konrad Poniewiera
Dzień 
19.10.2010 r. w godz. 14.00-16.00

członek Katarzyna Marzena Winszczyk
przewodniczący komisji Sędzia Łukasz Światłowski
Dzień 
20.10.2010 r. w godz. 14.00-16.00
członek Katarzyna Marzena Winszczyk
z-ca przewodniczącego komisji Stanisław Walner
Dzień 
21.10.2010 r. w godz. 14.00-18.00

członek Maria Bednarczyk-Jankowska
członek Edward Konrad Poniewiera
Dzień 
22.10.2010 r. w godz. 14.00-24.00
przewodniczący komisji Sędzia Łukasz Światłowski
członek Edward Konrad Poniewiera
z-ca przewodniczącego komisji Stanisław Walner
członek Małgorzata Stefaniak
członek Renata Chiciak
w podpisie Przewodniczący Komisji
(-)Łukasz ŚwiatłowskiData publikacji: 2010-10-13 07:36:23 (2396 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-10-15 08:28:53 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-10-15 08:29:35 dodanie danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-10-15 08:30:27 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]