Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Wschowskiego

 


Protokó? z wyborów do Rady Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 98.51 KB
Data publikacji: 2010-11-23 11:02:36
Ilość pobrań: 2210
Zestawienie wyników g?osowania i podzia?u mandatów w okr?gu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 157.56 KB
Data publikacji: 2010-11-23 11:06:43
Ilość pobrań: 2055
Zestawienie wyników g?osowania i podzia?u mandatów w okr?gu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 145.33 KB
Data publikacji: 2010-11-23 11:07:25
Ilość pobrań: 1556

Data publikacji: 2010-11-23 10:44:13 (6260 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-11-23 11:02:36 Dodano za??cznik: Protokó? wyborów do Rady Powiatu Wschowskiego (protokol[677x1].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-11-23 11:06:43 Dodano za??cznik: Zesstawienie wyników g?osowania i podzia?u mandatów w okr?gu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wschowskiego (zestawienie_okreg1[677x2].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-11-23 11:07:25 Dodano za??cznik: Zestawienie wyników g?osowania i podzia?u mandatów w okr?gu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Wschowskiego (zestawienie_okreg2[677x3].pdf) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]