Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  31.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Kradzie?, zagubienie, zniszczenie tablic rejestracyjnych

W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, ich zagubienia lub zniszczenia, do wniosku o wydanie wtórnika tablic (tablicy) należy dołączyć:  

- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy)
- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną,
- tablice/tablicę.
Na okres konieczny do wykonania tablic(tablicy) rejestracyjnych wydawane są, na wniosek właściciela, zalegalizowane tablice tymczasowe oraz pozwolenie czasowe.

Opłaty:
- tablice rejestracyjne samochodowe 2 szt - 80,50,-
- tablica motocyklowa lub ciągnikowa - 40,50;-
- tablica motorowerowa - 30,50;-
- znaki legalizacyjne - 12,50;-

- tablice tymczasowe samochodowe 2 szt. - 62;-
- tablica tymczasowa ciągnikowa, motocyklowa, motorowerowa - 37,75;-
- tablica tymczasowa dla przyczepy, naczepy - 40,75,-Data publikacji: 2011-07-19 14:27:37 (2044 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Komunikacji i Dróg - Ma?gorzata St?pie?
tel. 65 540 18 95    e-mail: rejestracja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-10-24 09:12:58 aktualizacja Ma?gorzata St?pie?

[ Wróć ]