Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.10.2021  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zapytanie ofertowe na zakup i dostaw? materia?ów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko–niemieckich w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica

 


Zapytanie ofertowe - dostawa materia?ów budowlanych
Rozmiar: 399.77 KB
Data publikacji: 2012-01-27 13:58:57
Ilość pobrań: 823
Formularz ofertowy - dostawa materia?ów budowlanych
Rozmiar: 177.00 KB
Data publikacji: 2012-01-30 12:09:39
Ilość pobrań: 888

Data publikacji: 2012-01-27 13:55:31 (2024 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-01-27 13:58:57 Dodano za??cznik: Zapytanie ofertowe - dostawa materia?ów budowlanych (Zapytanie_ofertowe[965x1].pdf) Natalia Przygoda - Królak
2012-01-27 13:59:30 Dodano za??cznik: Formularz ofertowy - dostawa materia?ów budowlanych (Formularz_ofertowy[965x2].doc) Natalia Przygoda - Królak
2012-01-30 12:09:17 Usuni?to za??cznik: Formularz ofertowy - dostawa materia?ów budowlanych (Formularz_ofertowy[965x2].doc) Natalia Przygoda - Królak
2012-01-30 12:09:39 Dodano za??cznik: Formularz ofertowy - dostawa materia?ów budowlanych (Formularz_ofertowy[965x2].doc) Natalia Przygoda - Królak

[ Wróć ]