Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  01.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Naczelnicy Wydzia?ów

 


Andrusiak Andrzej
Rozmiar: 862.50 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:42:11
Ilość pobrań: 818
J?drzejczak Magdalena
Rozmiar: 887.53 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:43:22
Ilość pobrań: 966
Lebedy?ska-Maj Eliza
Rozmiar: 141.86 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:44:08
Ilość pobrań: 753
Machnacz Edward
Rozmiar: 87.98 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:45:22
Ilość pobrań: 733
Marciniak Zbigniew
Rozmiar: 140.71 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:46:03
Ilość pobrań: 761
Szajnkenig Tadeusz
Rozmiar: 126.92 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:46:36
Ilość pobrań: 831

Data publikacji: 2012-07-17 09:39:23 (1761 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-17 09:42:11 Dodano za??cznik: Andrusiak Andrzej (Andrusiak_Andrzej[1081x1].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:43:23 Dodano za??cznik: J?drzejczak Magdalena (Jedrzejczak_Magdalena[1081x2].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:44:08 Dodano za??cznik: Lebedy?ska-Maj Eliza (Lebedynska-Maj_Eliza[1081x3].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:45:22 Dodano za??cznik: Machnacz Edward (Machnacz_Edward[1081x4].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:46:03 Dodano za??cznik: Marciniak Zbigniew (Marciniak_Zbigniew[1081x5].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:46:36 Dodano za??cznik: Szajnkenig Tadeusz (Szajnkenig_Tadeusz[1081x6].pdf) Maria Machnacz

[ Wróć ]