Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  01.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Dyrektorzy i kierownicy jednostek podleg?ych

 


Ciep?a-Nowak Katarzyna
Rozmiar: 123.42 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:49:20
Ilość pobrań: 739
Gbiorczyk Anna
Rozmiar: 131.64 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:49:56
Ilość pobrań: 727
Jakubczak Ryszard
Rozmiar: 124.99 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:50:21
Ilość pobrań: 697
Kaczmarczyk Izabela
Rozmiar: 113.58 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:50:50
Ilość pobrań: 663
Kaczmarek Grzegorz
Rozmiar: 136.02 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:51:25
Ilość pobrań: 745
Prekurat Edmund
Rozmiar: 168.14 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:52:04
Ilość pobrań: 723
Przygoda El?bieta
Rozmiar: 134.08 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:52:45
Ilość pobrań: 754
Szulc Maria
Rozmiar: 118.67 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:11:06
Ilość pobrań: 963
Tla?ka Barbara
Rozmiar: 128.08 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:53:25
Ilość pobrań: 677
Waldman Andrzej
Rozmiar: 121.36 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:53:53
Ilość pobrań: 914
Walkowski Tadeusz
Rozmiar: 187.08 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:54:22
Ilość pobrań: 1159
Weiss Zdzis?awa
Rozmiar: 132.42 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:54:53
Ilość pobrań: 725
Zaj?c - Majchrzak Iwona
Rozmiar: 118.33 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:55:37
Ilość pobrań: 725

Data publikacji: 2012-07-17 09:47:45 (2174 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-17 09:49:20 Dodano za??cznik: Ciep?a-Nowak Katarzyna (Ciepla-Nowak_Katarzyna[1082x1].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:49:56 Dodano za??cznik: Gbiorczyk Anna (Gbiorczyk_Anna[1082x2].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:50:21 Dodano za??cznik: Jakubczak Ryszard (Jakubczak_Ryszard[1082x3].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:50:50 Dodano za??cznik: Kaczmarczyk Izabela (Kaczmarczyk_Izabela[1082x4].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:51:25 Dodano za??cznik: Kaczmarek Grzegorz (Kaczmarek_Grzegorz[1082x5].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:52:04 Dodano za??cznik: Prekurat Edmund (Prekurat_Edmund[1082x6].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:52:45 Dodano za??cznik: Przygoda El?bieta (Przygoda_Elzbieta[1082x7].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:53:25 Dodano za??cznik: Tla?ka Barbara (Tlalka_Barbara[1082x8].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:53:53 Dodano za??cznik: Waldman Andrzej (Waldman_Andrzej[1082x9].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:54:22 Dodano za??cznik: Walkowski Tadeusz (Walkowski_Tadeusz[1082x10].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:54:53 Dodano za??cznik: Weiss Zdzis?awa (Weiss_Zdzislawa[1082x11].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:55:37 Dodano za??cznik: Zaj?c - Majchrzak Iwona (Zajac_Majchrzak_Iwona[1082x12].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:11:06 Dodano za??cznik: Szulc Maria (Szulc_Maria[1082x13].pdf) Maria Machnacz

[ Wróć ]