Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  01.10.2020  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

O?wiadczenia maj?tkowe
· O?wiadczenia maj?tkowe 2002
· O?wiadczenia maj?tkowe 2003
· O?wiadczenia maj?tkowe 2004
· O?wiadczenia maj?tkowe 2005
· O?wiadczenia maj?tkowe 2006
· O?wiadczenia maj?tkowe 2007
· O?wiadczenia maj?tkowe 2008
· O?wiadczenia maj?tkowe 2009
· Druki
· O?wiadczenia maj?tkowe 2010
· O?wiadczenia maj?tkowe 2011
· O?wiadczenia maj?tkowe 2012

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Osoby upowa?nione

 


Dzi?cio? ?ukasz
Rozmiar: 896.82 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:58:24
Ilość pobrań: 690
Grzelczak Adam
Rozmiar: 170.64 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:58:55
Ilość pobrań: 661
Jankowska Lidia
Rozmiar: 117.05 KB
Data publikacji: 2012-07-17 09:59:55
Ilość pobrań: 797
Kozio?ek Agnieszka
Rozmiar: 133.96 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:00:25
Ilość pobrań: 932
?opusiewicz Ryszard
Rozmiar: 176.46 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:00:56
Ilość pobrań: 794
Moli?ska Dorota
Rozmiar: 124.74 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:01:28
Ilość pobrań: 950
Nowacka-Sykisz Barbara
Rozmiar: 691.04 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:01:57
Ilość pobrań: 742
Olejniczak Kamilla
Rozmiar: 200.55 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:02:25
Ilość pobrań: 725
Pizo? Beata
Rozmiar: 179.92 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:02:47
Ilość pobrań: 911
St?pie? Ma?gorzata
Rozmiar: 113.24 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:03:15
Ilość pobrań: 684
Szyma?ska Karina
Rozmiar: 118.42 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:03:48
Ilość pobrań: 679
Wolniczak Tadeusz
Rozmiar: 184.30 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:04:32
Ilość pobrań: 667
Wo?niak-Ambro?y Barbara
Rozmiar: 116.64 KB
Data publikacji: 2012-07-17 10:05:09
Ilość pobrań: 687

Data publikacji: 2012-07-17 09:48:16 (2004 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-07-17 09:58:24 Dodano za??cznik: Dzi?cio? ?ukasz (Dzieciol_Lukasz[1083x1].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:58:55 Dodano za??cznik: Grzelczak Adam (Grzleczak_Adam[1083x2].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 09:59:55 Dodano za??cznik: Jankowska Lidia (Jankowska_Lidia[1083x3].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:00:25 Dodano za??cznik: Kozio?ek Agnieszka (Koziolek_Agnieszka[1083x4].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:00:56 Dodano za??cznik: ?opusiewicz Ryszard (Lopusiewicz_Ryszard[1083x5].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:01:28 Dodano za??cznik: Moli?ska Dorota (Molinska_Dorota[1083x6].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:01:57 Dodano za??cznik: Nowacka-Sykisz Barbara (Nowacka-Sykisz_Barbara[1083x7].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:02:25 Dodano za??cznik: Olejniczak Kamilla (Olejniczak_Kamilla[1083x8].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:02:47 Dodano za??cznik: Pizo? Beata (Pizon_Beata[1083x9].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:03:15 Dodano za??cznik: St?pie? Ma?gorzata (Stepien_Malgorzata[1083x10].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:03:48 Dodano za??cznik: Szyma?ska Karina (Szymanska_Karina[1083x11].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:04:32 Dodano za??cznik: Wolniczak Tadeusz (Wolniczak_Tadeusz[1083x12].pdf) Maria Machnacz
2012-07-17 10:05:09 Dodano za??cznik: Wo?niak-Ambro?y Barbara (Wozniak-Ambrozy_Barbara[1083x13].pdf) Maria Machnacz

[ Wróć ]