Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu


STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO
 

DS. PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU
 1. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie wyższe ukończone lub rozpoczęte,
  - praktyka, staż lub praca w organach administracji samorządowej,
  - znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami – preferowany język angielski,
  - znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  - umiejętność prawidłowego redagowania pism,
  - umiejętność w zakresie przygotowywania i opracowywania własnych tekstów i materiałów
    o charakterze promocyjnym,
  - umiejętność w zakresie organizacji spotkań i imprez masowych,
  - dyspozycyjność,
  - odporność na stres,
  - nieposzlakowana opinia,
  - niekaralność – potwierdzona oświadczeniem,
  - posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku –
    potwierdzone oświadczeniem o ogólnym stanie zdrowia,
  - posiadanie prawa jazdy kategorii minimum B.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1.Systematyczne gromadzenie, opracowywanie i prowadzenie „banku informacji” gospodarczych – współpraca z firmami działającymi na terenie powiatu.
  2. Organizowanie i koordynacja prac nad budową strategii rozwoju powiatu.
  3. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z promocją powiatu.
  4. Współdziałanie z organami rządowymi i samorządowymi oraz gminami w sprawach rozwoju gospodarczego powiatu.
  5. Redagowanie informacji prasowych z terenu powiatu.
  6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
  7. Tworzenie witryny internetowej i jej bieżąca aktualizacja.
  8. Współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego i innymi jednostkami wspierającymi rozwój lokalny i regionalny oraz podmiotami reprezentującymi kapitał zagraniczny.
  9. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem spotkań, szkoleń, konferencji i imprez masowych.
  10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 3.  Wymagane dokumenty:
  a)       życiorys (CV)
  b)       list motywacyjny
  c)       dokumenty poświadczające wykształcenie  
  d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  e)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U. Nr 125, poz. 869) – do pobrania ze strony internetowej  www.bip.wschowa.info
   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa, Plac Kosynierów 1c, pokój nr 204 - sekretariat lub pocztą, z dopiskiem  dotyczy naboru na stanowisko  ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu  w terminie do dnia  30 kwietnia 2008r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  / www.bip.wschowa.info  / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Nabór na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2008-03-18 07:44:45
Ilość pobrań: 1168

Data publikacji: 2008-03-18 07:37:27 (3135 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-03-18 07:44:45 Dodano za??cznik: Nabór na stanowisko ds. promocji i rozwoju gospodarczego powiatu (Wniosek_o_przyjecie_nowego_pracownika[234x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]