Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zasady dostępu do informacji publicznej

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

-uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

-wglądu do dokumentów urzędowych,

-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego).


Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)  projektowaniu aktów normatywnych,
c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2)  podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  statusie prawnym lub formie prawnej,
b)  organizacji,
c)  przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)  majątku, którym dysponują,
3)  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
4)  danych publicznych, w tym:
a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
5)  majątku publicznym, w tym o:
a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)  długu publicznym,
g)  pomocy publicznej,
h)  ciężarach publicznych.


Posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów mają być jawne i dostępne. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt.


Formy udostępniania informacji

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

-ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

-udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.Data publikacji: 2010-07-07 09:24:53 (3773 odsłon)
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych - Eliza Lebedyńska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]