Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w miejscu istniejącego otworu studziennego nr 3a na działce o nr ewid. 104/1 w obrębie miejscowości Olbrachcice, pobór wód podziemnych ze studn
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu z kręgów betonowych Ø500mm na rowie melioracji szczegółowej o symbolu R-1 pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1007F (działk
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu z rur betonowych Ø400mm o dł. 25,0m ze zjazdami do działki o nr ewid. 1193/2, projektowanego w rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1001 F w miejsc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rowu melioracji szczegółowej R-M działka nr ewid. 176 celem zasilania stawu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 486 w miejscowości Lgiń, gmina W
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowane
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 344/72 w miejscowości Lipinki, gmina Sława w ilości Q maxh = 20,0 m³/h; Q śr.d = 310,0 m³/d
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 344/72 w miejscowości Lipinki, gmina Sława w ilości Q maxh = 20,0 m³/h; Q śr.d = 310,0 m³/d&
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wdyania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu ogólnodostępnego na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego, w miejscowości Sława, o łącznej powierzchni
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, zlokalizowanych w obrębie miejscowości Gola - Dębowo - Krępina w ilości Qmaxh = 90 m³/h; Qśr.d = 2160
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 302 w miejscowości Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa w ilości Q maxh = 4,0 m³/h; Q śr.d = 28
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z terenu Kopalni Gazu Ziemnego „Wilków” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 163/1 w obrębie 2-Gola, gmina Szlichtyngowa podczyszczonyc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanej ręcznej myjni sam
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sławie zlokalizowanej przy ul. Długiej 1
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4248 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 393 w m.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch urządzeń wodnych tj.:
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1a (Nr 1a) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 493/1 w m. Górczyna oraz ze studni S-2a (Nr2a) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 487/
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid 248/46 przy ul. Przemysłowej w Sławie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawieraj
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego i Usług „PRO-TECH” Andrzej Binkowski ul
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sławie zlokalizowanej przy ul. Długiej 1, poprzez istniejący wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 25/10 w miejscowości Wygnańczyce, gmina Wschowa w ilości Q maxh = 10m³/h; Q śr.d = 240m&
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – umocnienie skarp rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-Kr-5 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 600/3 w miejscowości Krzepielów
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki pieszo - rowerowej zlokalizowanej nad rzeką Czernica w km 0+740 na przedłużeniu ul. Krótkiej do terenu szkolnego w miejscowości Sława na działkach o nr ewi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1a i 1b zlokalizowanych na działce o nr ewid. 774 w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa w ilości Q hmax = 20m³/h; Q śrd = 214m&sup
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 374/4 w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa w ilości Q maxh = 32,7m³/h; Q śr.d = 314,2m³
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z powierzchni drogi krajowej nr 12
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z powierzchni drogi powiatowej nr 1016F w miejscowości Sława, gmina Sława, na odcinku od km 0+000 do km 0+900 w ilośc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z systemu drenarskiego pod kompleksem boisk sportowych na terenie działki o nr ewid. 337 w miejscowości Osowa Sień, Gmina Wscho
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenu Stacji Paliw Płynnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 352 w miejscowości Przyczyna Dolna do ziemi - ro
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego o wymiarach 35mx75m przy pochyleniu skarp 1:1,5 i głębokości max 1,5m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 107/17 w
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zbiornika wodnego rekreacyjnego o wymiarach 250mx65m przy pochyleniu skarp 1:2 i głębokości 1,2m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 80/4 w
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1018F oraz chodnika w miejscowości Gola, gmina Sława, na odcinku od km 0+000 do km 0+400 w ilośc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenu pawilonu handlowego „Bricomarche” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 296/3, 297/1, 300/1, 3
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid 166/2 zawierających substancje szczególnie szk
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid 248/56 przy ul. Przemysłowej 11 w Sławie oczyszczonych ścieków technologicznych zawi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych pochodzących z przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sława, Radzyń oraz Lipinki w ilości Q śr. d =13,0m3/d i Q max h =
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rekreacyjnego na działce o nr ewid. 287/5 w miejscowości Zamysłów o wymiarach dna 30mx15m przy pochyleniu skarp 1:1 i głębok
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków popłucznych powstałych w wyniku płukania hal produkcji pieczarek w ilości Q śr.d= 3,50m³/d oraz ścieków bytowych w ilości Q śr.d=3,43m³/d pochodzą
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych w ilości Q=1,70l/s pochodzących z powierzchni utwardzonych terenu zakładu produkcji pieczarek zlokalizowanego w miejscowości Szreniawa na działce o
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 na ujęciu wody „Gorzelnia Przyczyna Dolna” we Wschowie przy ul. Moniuszki na działce o nr ewid. 18
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MEGA Sp. z o.o. w Starym Strączu, działka o nr ewid. 126/2 w ilości Qmax h=
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z istniejącego urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego nr I zlokalizowanego na działce o nr ewid. 159, oraz zbiornika retencyjnego nr
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 sztuk zastawek żelbetowych o wysokości piętrzenia do 0,98m i świetle 1,00m, zbiornika małej retencji wodnej o wymiarach 20,00mx30,00m
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z terenu firmy Balcerzak i Spółka Sp. z o.o. Wróblów 38 podczyszczonych wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot betonowy do rowu me
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego ogólnodostępnego na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego, w miejscowości Lubogoszcz, g
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę istniejącego hangaru z przeznaczeniem do przechowywania łodzi ratunkowych zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody J. Sławskieg
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych pochodzących z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków we Wschowie poprzez istniejący wylot do rowu melioracji szczegóło
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z terenu stacji paliw zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1974/4 w m. Wschowa podczyszczonych wód opadowych i roztopowych zawierających substancje szcze
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1974/4 w m. Wschowa podczyszczonych ścieków technologicznych zawierających substancje
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z terenu bazy garażowo – naprawczej z punktem sprzedaży detalicznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 30/6 w m. Przyczyna Górna ścieków te
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciągu rowu przydrożnego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciągu rowu przydrożnego pod projektowanym zjazdem publicznym z działki leśnej nr ewid. 3054 na drogę wojewódzką nr 278 (działka nr ewid. 29/1) w miejs
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciągu rowu przydrożnego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej działka nr ewid. 10 do działki o nr ewid. 227/16 w miejscowości Sława
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciągu rowu przydrożnego pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1006F do działki
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków technologicznych pochodzących z powierzchni użytkowej warsztatu samochodowego zlokalizowanego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego i pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z ujęcia obejmującego 3 otwory studzienne w ilości Q hmax = 47m&s
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce o nr 80Ac w miejscowości Radzyń, gmina Sława, na te
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – otworu studziennego i pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z ujęcia obejmującego 3 otwory studzienne w ilości Q hmax = 47m&s
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1008F i drogi nr 1001F w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa na odcinku od km 0+000 do km 1+
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1008F w miejscowości Kandlewo, gmina Wschowa, na odcinku od km 0+000 do km 1+423 oraz od km 0+0
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Hetmanice gmina Wschowa od km 64+090 do km 64+940, z kanalizacj
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków ośrodka wypoczynkowego RELAX
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Lubiatów na działce o nr ewid. 632/4 Jezioro Sławskie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 12 stawów ziemnych do hodowli raków bez poboru i odprowadzania wody o wymiarach 65,0m x 6,0m
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni rozbudowywanego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo – drogi krajowej nr 12 i drogi powiatow
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu o symbolu R-B11 wraz z przebudową urządzeń wodnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1a oraz studni nr 2a zlokalizowanych na działce o nr ewid. 3153/2 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego WRATISLAVI
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1006F w miejscowości Kowalewo gm. Szlichtyngowa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i przebudowę urządzeń wodnych, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Radzyńska Struga z drogi wojewódzkie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu zespolonego w km 13+624,96 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 318 w m. Radzyń na cieku Radzyńska Struga
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków technologicznych z terenu Firmy AUTO - SERWIS zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacji miejskie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków poprodukcyjnych i bytowo-gospodarczych z podczyszczalni ścieków MASARNI HUKAŁA do urządzeń kanalizacji miejskiej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego) we wsi Wincentowo, gmina Wschowa na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 482 dla Zdzisława
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z ciągu drogi powiatowej w miejscowości Stare Drzewce do rowów przydrożnych w km -0+077,50 i w km 1+387,80 oraz budowę dwóch wylo
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na warsztat elektromechaniki samochodowej wraz z częścią socjalno - biurową, budowę wiaty
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO owydanie pozwolenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, Sława, ul. Długa 1 pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę rurociągu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Sławie do rowu R-CZ-F w obrębie Stare Strącze, gmin
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenie na inwestycję obejmującą przebudowę w związku ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej pieczarkarni na zakład rozbioru półtusz wieprzowych i wyrobu wędlin w ramach działalno
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycję obejmującą roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową warsztatu mechaniczno - samochodowego przy ul. Wschowskiej nr 28,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwoleniu na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną we Wschowie z realizacją na działce nr 1832
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę w związku ze zmianą sposobu użytkowania hali produkcyjnej z magazynem i kotłownią na zakład do produkcji folii budowlanej fundamentowej z tworzyw pochodz
· Informacja
· Informacja
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na na inwestycję obejmującą budowę odwodnienia kompleksu ulic wraz z uzupełnieniem brakujących odcinków sieci wod -kan.- budowę kanałów deszczowych z podczyszczeniem, przepompowni ścieków deszczowych
· Informacja
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu po na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w miejscowości Sława w ulicy Piwnej i Krótkiej z realizacją na działkach nr 454, 473/3, 473/4, 475
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę zbiornika do zbierania solanki o poj. 50m3 w miejscowości Dryżyna, gmina Szlichtyngowa z realizacją na dziace nr 272/2
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę budynku tuczarni z oborą, zadaszenia wiaty, pyty obornikowej, zbiornika na gnojowicę oraz zbiornika bezodplywowego na scieki
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę rurociągu wodociągowego dosyłowego ze wsi Dąbrowno do wsi Jodłów, odcinek położony na działkach nr 3001/4, 3002/2 w obrębie Tarnów Jezierny, gmina Sława.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę stacji gazowej redukcyjnej średniego ciśnienia we Wschowie przy ul. K. Wielkiego z realizacją na terenie działki nr 1879 w obrębie Wschowa.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na na inwestycję obejmującą budowę budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą w obrębie Sława z realizacją na działce nr 248/37.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą rozbudowę z przebudową zakładu przetwórstwa mięsnego OSOWEKS Sp. z o.o. o część biurowo -socjalną, magazynową, myjnię pojemników oraz rozbudowę z przebudową pomieszc
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą rozbudowę Sławskiego Zakładu Przetwórstwa Mięsa i Drobiu "Balcerzak i Spółka Sp z o.o." w miejscowości Wróblów na działce nr ew.: 165/29.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę zbiornika bioreaktora w Ciepielówku z realizacją na działce nr 803/7 w obrębie Krzepielów, gmina Sława.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę budynku inwentarskiego - tuczarni indyka, 2 silosów paszowych w miejscowości Sława, ul. Przemysłowa 7, z realizacją na działkach nr 221/16, 221/18, 221/9,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, rurociągu tłocznego Ø 90 mm oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Dolna z realizacją na działkach nr
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, rurociągu tłocznego Ø 90 mm oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przyczyna Dolna z realizacją na dzi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-Z oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z projektowanej obwodnicy miasta Wschowa na odcinku od km 0+000 do km 1+888 oraz na wykonan
· OBWIOSZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo wykonanego zadania na działce o nr. ewid 221/16 do istniejącego urządzenia wodnego – zbiornika r
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na działkach o nr ewid. 28,29,30 w miejscowości Osowa Sień.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Stacji Paliw obręb Konradowo do rowu melioracyjnego o symbolu R-Z8, na działce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce o nr ewid. 127 w ilości Q śr. d = 5,6 m³/d; Q max h = 0,96 m³/h
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą przebudowę w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji wędlin w ilości do 4,5 t tygodniowo prowadzonej w ramach działalności marginalnej,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSIEGO owydaniu pozwolenia na na inwestycję obejmującą budowę w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego z realizacją na działkach nr 2063/2, 2068/3, 2064/3, 2
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę pomieszczeń hali produkcyjnej nr 2 z budową budynku wentylatorni i komina do odprowadzania lotnych związków organicznych z pomieszczenia malarni, p
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Gminie Sława pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn. "Ratowanie i rekultywacja Jeziora Sławskiego na Pojezierzu Lubuskim, wykonanie dokumentacji technicz
· Informacja Strosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia Gminie Sława na inwestycję obejmującą budowę w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia Gminie Sława na inwestycję obejmującą budowę w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sławie do ziemi na poletkach filtracyjnych zlokalizowanych w obrębie Stare Strącze na działkach nr 6
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Zakładu zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacji miejskiej.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych pod ciekiem Czernica w km 2+ 415 w miejscowości Sława.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 na terenie boiska sportowego w Przyczynie Górnej na działce o nr ewid. 170 w ilości Q śr.godz. = 0,5 m³/h; Qmax
· Informacja Starosty Wschowskiego o pozwoleniu na budowę
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotyczące „wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych w ilości Qmax = 8,5 dm³ z nawierzchni drogi nr F 1009 w miejscowości Zamysłów do rowu melioracji szczegółowej RC, na działce o nr geod.3
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych Qmax = 54,4 dm³ z nawierzchni drogi nr F 1005 w miejscowości Osowa Sień do rowu melioracji szczegółowej RC, na działce o nr geod. 316 „
· Obwieszczenie Starosty Wschowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego) we wsi Łęgoń na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/1
· wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów pod ścieżka pieszo – rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 12 Głogów – Leszno na odcinku Wschowa – Dębowa Łęka o długości 2046 mb, od km 149+235 do km 151+281
· Obwieszczenie Starosty Wschowskiego dotyczące zmiany decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 30.11.2004 r.
· Uzgodnienie warunków realizacji przedsiewzięcia polegajacego na przebudowie nawierzchni dróg wewnętrznych we Wschowie
· Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód pochłodniczych
· Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
[ Wróć ]