Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  20.08.2019  
Szukaj
Urząd
· Strona główna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urzędowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydziałów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarząd powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespoły

Organizacje Pozarządowe
· Ogłoszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwał
· Programy Współpracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwały Rady Powiatu
· Uchwały budżetowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5
· Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
· Dom Dziecka w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespół Szkół
· Powiatowy Urząd Pracy
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o wszczęciu postępowania
· Ogłoszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówień publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomości
· Ogłoszenia
· Archiwum

Oświadczenia majątkowe
· Oświadczenia majątkowe 2002
· Oświadczenia majątkowe 2003
· Oświadczenia majątkowe 2004
· Oświadczenia majątkowe 2005
· Oświadczenia majątkowe 2006
· Oświadczenia majątkowe 2007
· Oświadczenia majątkowe 2008
· Oświadczenia majątkowe 2009
· Druki
· Oświadczenia majątkowe 2010
· Oświadczenia majątkowe 2011
· Oświadczenia majątkowe 2012

Budownictwo i Ochrona Środowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o Środowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o Środowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szkoły lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej
· Zasady dostępu do informacji publicznej
· Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydaniepozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 1 na działce o nr ewid. 200/1 w m. Dębowa Łęka, gmina Wschowa oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowyc
· I N F O R M A C J A S T A R O S T Y W S C H O W S K I E G O o wydaniu pozwolenia na budowę budynku obsługi stacji paliw we Wschowie przy ul. K. Wielkiego nr 21B, z realizacją na działce nr ew. 1797/38 obręb Wschowa.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu częściowo zabudowanego z instalacją do wakeboardingu – elektryczny wyciąg linowy dla narciarzy wodnych zlokalizowany n
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowaną linią telekomunikacyjną światłowodową przewiertem sterowanym w rurze osłonowej wykonanej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-stawu
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budowę budynku magazynowego przyjęcia warzyw wraz z infrastrukturą budowlaną.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ciepielówek 2, 67-410 Sława
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu melioracji szczegółowej
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budowę budynku ekspozycyjno-produkcyjnego, zbiornika na ścieki, miejsc postojowych, przyłącza wodociągowego oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej – samoobsługowej, 3-stanowiskowej, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 296/3 i 300
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO dot. wydania Firmie ENERGIA S.A., 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15 pozwolenie na inwestycję obejmującą budowę nowoczesnych urządzeń do produkcji biogazu na drodze naturalnych procesów biochemicznych z biomasy ...
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO dot. wydania spółce „ALLIUM” Grupa Producentów Sp. z o. o., 67-400 Wschowa, Osowa Sień nr 40 pozwolenie na budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną i infrastrukturą techniczną w m. Osowa Sień
· INFORMACJA
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu projektowanego budynku handlowo - usługowego z placem parkingowym i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności prze
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Grupie Producentów Rolnych ”INDOR” Sp. z o. o., 67-410 Sława, ul. Przemysłowa nr 6A pozwolenie na budowę dwukomorowej mroźni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz modernizację istniejącej ubojni in
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu zakładu Allium Grupa Producentów Sp. z o.o. zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 605/1 i 605/3 w m. Osowa Sień, gmina Wschowa istni
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego nr I o głębokości 80m ujmującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych, mioceńskich zlokalizowanego na działce o nr ew
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO z dnia 02.08.2012 r.
· Informacja Satrosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą budowę fermy na 700 sztuk krów mlecznych wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Jędrzychowice na działce nr ew.: 1/8, obręb Jędrzychowice.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz odbudowę 6 pomostów i przebudowę z rozbudową 1 pomostu żeglarskiego zlokalizowanych na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego, w miejsco
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø500mm i dł. 5,00m w ciągu rowu przydrożnego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1001F (działka
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę wewnątrzzakładowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osowej Sieni z realizacją na działce nr 317/4 .
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/4 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego w obrębie wsi Lubiatów, gmina Sła
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont pomostu zlokalizowanego na działce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont pomostu zlokalizowanego na działce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz rozbudowę pomostu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/20
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz rozbudowę pomostu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego,
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego o wymiarach 40mx50m przy pochyleniu skarp 1:2 i głębokości 2,5m zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2111 w miejscowoś
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód chłodniczych pochodzących z terenu Gorzelni Rolniczej Ciosaniec zlokalizowanej na działce o nr ewid. 195/1 w m. Ciosaniec, Gmina Sława do rowu melioracji
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowy rowu przydrożnego (działka o nr ewid. 1921 przy ul. Towarowej, droga gminna nr 104049F) na odcinku o długości 53,0m pomiędzy zjaz
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø300mm i dł. 10,0m w ciągu rowu przydrożnego na działce o nr ewid. 1921 przy
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycję obejmującą roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku poprodukcyjnego na warsztat naprawy turbosprężarek i budowę muru oporowego we Wschowie przy
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø600mm i dł. 4,50m w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanego stanowiska ręcznej myjni samochodowej zlokaliz
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej studni wierconej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 195/1 w miejscowości Ciosaniec, gmina Sława dla potrzeb Gorzelni Rolniczej w Cios
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 319 klasy Z na odcinku od km 6+752
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z na odcinku od km 66+976 do km 68+650 w m. Nowa Wieś, gmina Wschowa na
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodzących z terenu Firmy Handlowo – Usługowej TURBO Eksport – Import Paweł Lewandowski ul. Reymonta 15, 67-400 Wschow
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków technologicznych pochodzących z terenu Firmy Handlowo – Usługowej TURBO Eksport – Import Paweł Lewandowski ul. Reymonta 15, 67-400 Wschowa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø600mm i dł. 4,50m w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - zabudowę cieku melioracji podstawowej o nazwie Kanał Moczar rurociągiem o konstrukcji betonowej rurowej Ø 500mm, długości 66m, w km cieku 17+775 - 17+841 na dział
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie – zorganizowanie kąpieliska na działce o nr ewid. 632/20 stanowiącej wody Jeziora Sławskiego oraz działkach o nr ewid. 632/9, i 621/65 w miejscowości Sława,
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu betonowego Ø600mm i dł. 6,0m w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-L pod projektowanym zjazdem indywidualnym z dro
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie – zorganizowanie kąpieliska na działce o nr ewid. 584/4 stanowiącej wody Jeziora Lgińsko
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sławie zlokalizowanej przy ul. Długiej 1, poprzez istniejący wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ścieków oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Sławie zlokalizowanej przy ul. Długiej 1, poprzez istniejący wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø600mm i dł. 5,50m w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przepustu Ø600mm i dł. 8,0m w ciągu rowu melioracji szczegółowej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z podczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Polskiemu Koncernowi Naftowemu "ORLEN" S.A., 09-411 Płock ul. Chemików 7 Regionowi Inwestycji Stacji Paliw Północ w Poznaniu ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań pozwolenie na inwestycję obejmującą budow
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu wydane Firmie GENDERKA Sp. z o.o. 85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 26 pozwolenie na inwestycję obejmującą przebudowę w związku ze zmianą sposobu użytkowania hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym na potrze
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – trzech przepustów rurowych z kręgów żelbetowych Ø400mm wraz z przyczółkami żelbetowymi, każdy o długości 12,5m usytuowanych w ciągu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków poprodukcyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1, 2a, 3a, 4, 4a zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1801 i 1803 w miejscowości Wschowa dla potrzeb wodociągu miejskiego w ilości Q ma
[ Wróć ]