Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  13.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
· Starosta Wschowski og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej w Tarnowie Jeziernym, gmina S?awa
· Starosta Wschowski og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej w Szreniawie, gmina S?awa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
· Starosta Wschowski og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej w Tarnowie Jeziernym, gmina S?awa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, po?o?onej w Olbrachcicach, Gm. Wschowa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny ograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Powiatu Wschowskiego, po?o?onej w Olbrachcicach, Gm. Wschowa
· Starosta Wschowski og?asza I przetarg ustny ograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej w ?mieszkowie, Gm. S?awa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
· WYKAZ nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa po?o?onej w ?mieszkowie, gmina S?awa
· WYKAZ nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa po?o?onej w Tarnowie Jeziernym, gmina S?awa
· Wykaz nieruchomo?ci zabudowanej Powiatu Wschowskiego w Olbrachcicach
· Wykaz
· Og?oszenie o I przetargu na oddanie w najem
· Wykaz lokali u?ytkowych w S?awie
· Og?oszenie o II przetargu nieruchomo?ci niezabudowanej w Tylewicach, gmina Wschowa
· Og?oszenie o I przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej w Górczynie, gmina Szlichtyngowa
· Wykaz
· III Przetarg nieograniczony
· III Rokowania Olbrachcice
[ Wróć ]