Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej po?o?onej w Olbrachcicach, gmina Wschowa

Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach, gmina Wschowa
na podstawie 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/, Uchwały Nr XX/111/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego

  1. Nieruchomość zabudowana położona w Olbrachcicach, gmina Wschowa na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 164/3 o powierzchni 2,8180 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 4806. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej.  Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
- budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 656,00 m2,
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 77,55m2,
- budynek inwentarski o pow. użytkowej 31,99m2,
- naziemny zbiornik gazu Gaspol
- grill murowany z wiatą drewnianą
- szopa z wiatą drewnianą
- murowane boksy do hodowli zwierząt futerkowych
- plac zabaw ze sprzętem
- ptaszarnia
- zbiornik na ścieki
- chodnik z płytek betonowych
- oczko wodne
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600 000,00 zł /słownie: sześćset tysięcy złotych /sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług
Rokowania odbędą się dnia 7 lutego 2013 roku o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
  1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
  2. Na przedmiotową nieruchomość odbyły się dwa przetargi: w dniu 28 czerwca 2012 roku za cenę 800 000,00 zł i w dniu 14 listopada 2012 roku za cenę 600 000,00 zł zakończone wynikiem negatywnym.
  3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Olbrachcicach”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 4 lutego 2013 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/
  1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w kwocie 60 000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/. Zaliczka może być wnoszona w pieniądzu. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 4 lutego 2013 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy we Wschowie. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 800-1500.
  3. Warunki dla nabywcy:
1)      Nabywca w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
2)      Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości prze podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia rokowań zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3)      Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
  1. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Data publikacji: 2012-12-03 07:58:27 (2585 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]