Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Hetmanice, Wygna?czyce informacja o wyniku przetargów
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa po?o?ónych w Wygna?czycach i Hetmanicach
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego po?o?onej we Wschowie przy ulicy Wolszty?skiej
· Informacja o wynikach przetargów przy ulicy Wolszty?skiej we Wschowie
· Olbarchcice II Rokowania
· II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego przy ulicy Wolszty?skiej
· Informacja o wynikach przetargów
· Wykaz dz. nr 442/25 we Wschowie
· Przetarg nieograniczony dz. nr 91/4 w Tylewicach, gmina Wschowa
· Wykaz u?ytkowanie wieczyste Skrabu Pa?stwa, Tarnów Jezierny, gmina S?awa
· Przetarg nieograniczony dz. nr 384/4w Kr??kowie, gmina S?awa
· II Przetarg ograniczony dz. nr 53/8 w Radzyniu
· Og?oszenie o przetargu Olbrachcice dz.nr 104/4
· Wykaz Hetmanice, dz. nr 68/4
· Wykaz Wygna?czyce dzia?ka nr 358/5
· Wykaz dz. nr 1884/1 i 1884/3 we Wschowie
· INFORMACJA ZARZ?DU POWIATU WSCHOWSKIEGO
· Radzy? og?oszenie o wyniku przetargów
· Biuro informacja o wyniku przetargu
· Wykaz dzia?ka nr 104/4 w Olbrachcicach
· Radzy? przetarg ograniczony
· Og?oszenie o przetargu na biuro
· Wykaz dz.nr 91/4 w Tylewicach
· Przetarg nieograniczony dla nieruchomo?ci przy ul Wolszy?skiej we Wschowie
· Wykaz nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego przy ul. Wolszty?skiej we Wschowie
· Wykaz lokalu biurowego
· Rokowania Olbrachcice
· Zarz?d Powiatu Wschowskiegoog?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego po?o?onych we Wschowie przy ulicy Wolszty?skiej
· Og?oszenie o przetargu
· Og?oszenie o II przetargu
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?? niezabudowana Skarbu Pa?stwa
· Komunikat Starosty Powiatu Wschowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodno?ci ksi?g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomo?ci.
· Og?oszenie o przetargu
· Og?oszenie o przetargu
· Wykaz nieruchomosci Skarbu Pa?stwa przy ul. Kurpi?skiego we Wschowie
· WYKAZ
· WYKAZ
· Rokowania
· Przetarg nieograniczony
· WYKAZ
· Rokowania wiaty
· Zawiadomienie o wy?o?eniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
· Og?oszenie o przetargu
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci niezabudowane Skarbu Pa?stwa
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?? zabudowana Powiatu Wschowskiego
· Przetarg nieograniczony
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· Rokowania dzia?ek we Wschowie przy ul. Wolszty?skiej
· Rokowania Olbrachcice
· INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
· wykaz
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· Przetarg nieograniczony
· Rokowania dzia?ek we Wschowie przy ul. Wolszty?skiej
· Rokowania Olbrachcice
· Informacja o wyniku przetargów
· WYKAZ
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci niezabudowane Skarbu Pa?stwa
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 25 lutego 2009 roku
· Zarz?d Powiatu we Wschowie powiadamia o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
· Wykaz nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa
· Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza II przetarg ustny nieograniczony
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 15 grudnia 2008 roku.
· Wyniki przetargów przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2008 roku.
· Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza II przetarg ustny nieograniczony
· Zarz?d Powiatu we Wschowie powiadamia o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
· Korekta og?osze? zamieszczonych w dniu 14.11.2008 roku w gazecie
· Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci - Wschowa
· Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej - Wschowa, rej. Zacisze
· WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH WE WSCHOWIE W REJONIE UL. ZACISZE
· WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH WE WSCHOWIE UL. WOLSZTY?SKA
· Zarz?d Powiatu we Wschowie og?asza I przetarg ustny nieograniczony
· INFORMACJA DOTYCZ?C? NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDA?Y
· INFORMACJA DOTYCZ?CA NIERUCHOMO?CI SKARBU PA?STWA PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDA?Y
· Wykaz nieruchomo?ci zabudowanej Powiatu Wschowskiego
· WYKAZ NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO PO?O?ONYCH W MIE?CIE WSCHOWA
· Sprzeda? nieruchomo?ci po?o?onej w Goli gmina S?awa
· WYKAZ
· Wy?o?enie projektu opisowo-kartograficznego z za?o?enia ewidencji budynków i lokali dla miasta S?awa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu u?ytkowego, po?o?onego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c
· Wykaz lokalu u?ytkowego Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynaj?cia na czas nieokre?lony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
· Starosta Wschowski og?asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa, po?o?onych w S?awie
· Starosta Wschowski og?asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa, po?o?onych w Tarnowie Jeziernym gmina S?awa
· Starosta Wschowski og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej w Krzepielowie, gmina S?awa
· WYKAZ
· Og?oszenie o wyniku przetargów
· Odwo?anie przeatrgu
· Starosta Wschowski og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanych Skarbu Pa?stwa, po?o?onych w gminie Wschowa
· Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej Powiatu Wschowskiego
· OG?OSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· Przetargi na sprzeda? nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa po?o?onych w gminie S?awie
· Og?oszenie o wyniku przetargu
· WYKAZ
· Nieruchomo?? gruntowa Skarbu Pa?stwa, po?o?ona w Lginiu
· I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?? zabudowana Skarbu Pa?stwa po?o?ona we Wschowie
· wynik rokowa?
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa
· OG?OSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
· Wykaz nieruchomo?ci zabudowanej Skarbu Pa?stwa, po?o?onej we Wschowie przeznaczonej do sprzeda?y w drodze przetargu nieograniczonego
· Przetargi na sprzeda? nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa po?o?onychw S?awie
· Rokowania dzia?ki Skarbu Pa?stwa w ?upicach, gm. S?awa
· Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa przeznaczonej do sprzeda?y
· Lokal u?ytkowy - Wschowa, Pl.Kosynierów 1c
· Archiwum og?osze?
[ Wróć ]