Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o I przetargu na sprzeda? nieruchomo?ci zabudowanej w Górczynie, gmina Szlichtyngowa

Starosta Wschowski  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Górczynie, gmina Szlichtyngowa
 Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c w sali 206
 Nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa położona w Górczynie, gmina Szlichtyngowa, na działce nr 114/2 o powierzchni 0,2248 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ZG1W/00003126/6.
W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w strefie MU – rejon zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
 Działka zabudowana murowanym budynkiem mieszkalno-gospodarczym i budynkiem gospodarczym, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, rejon położenia nieruchomości posiada wyposażenie w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną.
Budynek mieszkalno gospodarczy:
- pow. użytkowa – 199,182,
- częściowo podpiwniczony
- instalacje – brak
- 3 pokoje, kuchnia, korytarz, spiżarnia, w części gospodarczej 4 pomieszczenia
- wiek ponad 100 lat
- ogólny stan techniczny budynku jest określony jako zły, budynek kwalifikuje się do rozbiórki.
Budynek gospodarczy kwalifikuje się do rozbiórki.
 Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/, wadium 10000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 

Wadium należy wpłacić do dnia 14 listopada 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

 Warunki dla nabywcy:
  1. Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą umowę kupna-sprzedaży.
  2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Pani Małgorzaty Olejniczak w godz. od 8:00 do 14:00.

 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 

 Data publikacji: 2011-10-13 07:59:15 (3094 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]