Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg w Wydziale Komunikacji i Dróg

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa

     ds. utrzymania dróg w Wydziale Komunikacji
     nazwa stanowiska pracy


       
            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

                     Pan              Łukasz Jędrzejewski                    zamieszkały w Sławie
                                        Imię i nazwisko                                              miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
w/w spełnia  wymogi określone w warunkach naboru, posiada umiejętność wykonywania czynności, jakie powierzane  będą do wykonania na w/w stanowisku, poprawnie wykonał zadania praktyczne  będące istotnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej. 
                                                                                                                                                          
                                                                                     w podpisie
                                                                                                          Wicestarosta
                                                                                                          Marek Boryczka
                                                                                                          16.01.2009Data publikacji: 2009-01-13 08:49:47 (2891 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-01-16 13:07:26 edycja Maria Machnacz
2009-01-16 13:08:19 edycja Maria Machnacz
2009-01-16 13:09:15 edycja Maria Machnacz
2009-01-16 13:13:30 edycja Maria Machnacz
2009-01-16 13:19:24 edycja Maria Machnacz

[ Wróć ]