Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. udost?pniania materia?ów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE
Wschowa, Plac Kosynierów 1 c
OGŁASZA NABÓR -II
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

1. Wymagania niezbędne:

    a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla  stanowisk 
        urzędniczych,
    b) wykształcenie wyższe geodezyjne ukończone lub rozpoczęte, średnie geodezyjne lub średnie informatyczne,
    c) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych,
    d) znajomość zagadnień związanych z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

2.  
Wymagania dodatkowe
:
     e) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
     f)  znajomość obsługi komputera,
     g) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
     h) znajomość oprogramowania GEO-INFO, OŚRODEK, EGB V.

3. 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a. udzielanie informacji na temat dokumentów posiadanych w zasobie i zasadach ich udostępniania,

     b. przyjmowanie zleceń na sprzedaż map do celów opiniodawczych (decyzje o warunkach zabudowy, projektanci,
        rzeczoznawcy majątkowi) i ich realizacja,

     c. przyjmowanie zleceń na sprzedaż map ewidencyjnych i ich realizacja, sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów do
         celów  prawnych i administracyjnych,

     d. naliczanie opłat za udostępnione dokumenty i informacje,

     e. archiwizacja załatwianych spraw,

     f. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Geodetę Powiatowego  lub Starostę.

4.  Wymagane dokumenty :

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz.U.Nr 125, poz. 869) do pobrania ze strony internetowej www.bip.wschowa.info,
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
                   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – Wschowa,
                   Plac Kosynierów 1c,pokój nr 204 – sekretariat  lub pocztą, z dopiskiem
                   Dotyczy naboru na stanowisko ds. udostępniania materiałów z zasobu geodezyjno-
                         kartograficznego w terminie do dnia 08 października 2010r.  do godz. 14.00  
                 
(08 października 2010r.r. – data
wpływu aplikacji do siedziby Starostwa Powiatowego we Wschowie).

      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /www.bip.wschowa.info/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458).
MM/MM 20.09.2010r.

 Data publikacji: 2010-09-21 11:48:49 (2896 odsłon)
Stanowisko ds. kadr - Maria Machnacz
tel. 065 540-19-37    e-mail: kadry@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]