Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2006- II kadencja

Tu wpisz treść


Uchwa?a Nr I/3/2006 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek ?mierci.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:02:02
Ilość pobrań: 1235
Uchwa?a Nr II/7/2006 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:02:24
Ilość pobrań: 1286
Uchwa?a Nr II/8/2006 w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:02:45
Ilość pobrań: 1282
Uchwa?a Nr II/9/2006 w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:03:09
Ilość pobrań: 1473
Uchwa?a Nr II/10/2006w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:03:42
Ilość pobrań: 1212
Uchwa?a Nr II/12/2006 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2006 roku
Rozmiar: 9.29 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:06:15
Ilość pobrań: 1266
Uchwa?a Nr II/13/2006 w sprawie wysoko?ci diet dla radnych i rozliczania kosztów podró?y s?u?bowych radnych.
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:06:42
Ilość pobrań: 1436
Uchwa?a Nr II/14/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
Rozmiar: 7.15 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:07:08
Ilość pobrań: 1231
Uchwa?a Nr III/15/2006 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:07:29
Ilość pobrań: 1242
Uchwa?a Nr III/16/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:07:48
Ilość pobrań: 1186
Uchwa?a Nr III/17/2006 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:08:05
Ilość pobrań: 1365
Uchwa?a Nr III/18/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:08:39
Ilość pobrań: 1255
Uchwa?a Nr III/19/2006 w sprawie wyboru cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:08:59
Ilość pobrań: 1523
Uchwa?a Nr III/20/2006 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:09:16
Ilość pobrań: 1232
Uchwa?a Nr III/21/2006 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej.
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:09:41
Ilość pobrań: 1210
Uchwa?a Nr III/24/2006 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2006 roku
Rozmiar: 9.05 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:10:32
Ilość pobrań: 1204
Uchwa?a Nr III/25/2006 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 85.00 KB
Data publikacji: 2007-10-18 13:11:01
Ilość pobrań: 1592

Data publikacji: 2007-10-18 13:00:27 (3157 odsłon)
Podinspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-10-18 13:02:02 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr I/3/2006 w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek ?mierci. (I32006[181x1].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:02:24 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/7/2006 w sprawie obsadzenia mandatu radnego. (II72006[181x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:02:45 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/8/2006 w sprawie powo?ania sta?ych Komisji Rady Powiatu Wschowskiego oraz okre?lenia zakresu ich dzia?ania (II82006[181x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:03:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/9/2006w sprawie wyboru cz?onków komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (II92006[181x4].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:03:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/10/2006w sprawie wyboru Przewodnicz?cych komisji sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego. (II102006[181x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:06:15 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/12/2006 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2006 roku (II122006[181x6].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:06:42 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/13/2006 w sprawie wysoko?ci diet dla radnych i rozliczania kosztów podró?y s?u?bowych radnych. (II132006[181x7].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:07:08 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr II/14/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego. (II142006[181x8].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:07:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/15/2006 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Rady Powiatu Wschowskiego. (III152006[181x9].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:07:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/16/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz?cych Rady Powiatu Wschowskiego. (III162006[181x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:08:05 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/17/2006 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Wschowskiego. (III172006[181x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:08:39 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/18/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wschowskiego. (III182006[181x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:08:59 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/19/2006 w sprawie wyboru cz?onków Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (III192006[181x13].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:09:16 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/20/2006 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rewizyjnej (III202006[181x14].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:09:41 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/21/2006 w sprawie wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej. (III212006[181x15].doc) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:10:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/24/2006 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2006 roku (III242006[181x16].rar) Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:11:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/25/2006 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest P Katarzyna Kotlarska
2007-10-18 13:12:54 Dodano za??cznik: Uchwa?a Nr III/26/2006 w sprawie uchwalenia bud?etu Powiatu Wschowskiego na rok 2007. (III262006[181x18].rar) Katarzyna Kotlarska
2008-02-11 09:41:40 Usuni?to za??cznik: Uchwa?a Nr III/26/2006 w sprawie uchwalenia bud?etu Powiatu Wschowskiego na rok 2007. (III262006[181x18].rar) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]