Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”

Wschowa, dn. 01.02.2011 r.
                           
 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52 ”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-02/2011.

 

Wyjaśnienia do SIWZ.
    W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących "Przebudowy drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52”. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:


Treść zapytań:  

1. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących rodzaju geosyntetyku jaki ma być użyty do wzmocnienia nawierzchni (rodzaj materiału, parametry techniczne)?
 2. Prosimy o wyjaśnienie zakresu ułożenia geosyntetyku, gdyż w przedmiarze ofertowym w poz. 45 jest ułożenie geosyntetyku na całej powierzchni jezdni natomiast rysunek „Szczegóły konstruktorskie” informuje, że geosyntetyk powinien być ułożony na szerokości 1m (połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą)?
 3. Brak w przedmiarze ofertowym wycinki istniejących drzew wraz z karczowaniem. Po wizji lokalnej stwierdzono, że drzewa w ilości 2 szt. występują w miejscu projektowanej zatoki autobusowej (km 1+473,00 do km 1+531,50). Czy Zamawiający planuje usunąć powyższe drzewa własnymi siłami?
 4. Prosimy o wyjaśnienie jaki typ i grubość podłoża należy zastosować pod ściek uliczny przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki betonowej?
Dokumentacja przetargowa podaje:
a) w przedmiarze ofertowym poz. 36 podłoże z kruszywa gr. 15 cm,
b) na rysunku „Szczegóły konstrukcyjne” podłoże z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm,
c) ST D.08.05.01 informuje o ułożeniu ścieku na podłożu betonowym.
 5. W kosztorysie ofertowym w poz. 55 jest (Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem w ilości 2.662,20m) natomiast na rysunku „Szczegóły konstrukcyjne” mamy pokazane obrzeże wysokie betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej B10 z oporem. Prosimy o wyjaśnienie czy obrzeże ma być wykonane na ławie z oporem czy bez ławy?
6. W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono prac związanych z umocnieniem skarp wylotów kolektorów, umocnienia te pokazane są w części rysunkowej specyfikacji technicznej (Wylot 1 i Wylot 2)
W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie wyżej wymienionych umocnień wchodzi w zakres przetargu a jeżeli tak to czy możliwe jest zastosowanie elementów prefabrykatów do wykonania tych umocnień?

Odpowiedzi na pytania:

1. Szczegółowe informacje dotyczące geosyntetyku jaki ma być użyty do wzmocnienia nawierzchni:
 
Właściwości
Norma
Jednostka
Wymagania
Rodzaj produktu
Mechanicznie wzmacniana geowłóknina z włókien ciągłych
Surowiec
100 % polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
Nasiąkliwość bitumitem (bez obciążenia)
Texas DOT
Item 3099
kg/m2
>= 1,3
Temperatura topnienia
ASTM D 276
0C
165
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Wydłużenie przy 30%
wytrzymałości na rozciąganie
PN-EN ISO 10319
kN/m

%

%
9,0

< 80

> 20
Grubość przy obciążeniu 2 kN/m2
PN-EN 964-1
mm
1,4
Masa powierzchniowa Współczynnik zmienności
PN-EN 965
g/m2
%
140
< 10
                  
2. Geosyntetyk do regeneracji nawierzchni bitumicznych należy ułożyć na całej szerokości jezdni.
 3. W przetargu należy ująć karczunek pni jeżeli występuje taka konieczność – wycinka drzew nie należy do przetargu, gdyż zostanie wykonana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.
4. Podłoże pod ściek uliczny przykrawężnikowy należy wykonać z kruszywa łamanego o gr. 20 cm (jak pokazano na rysunkach).
 5. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm należy wykonać na ławie betonowej z oporem.
 6. W ramach przetargu należy wykonać umocnienia skarp wylotów kolektorów (wycenę ująć w pozycjach dotyczących rur wylotowych – karbowanych z pehd). Dopuszcza się zastosowanie elementów prefabrykowanych.

   Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
                                   
w podpisie Marek Kozaczek
                                                       Starosta Wschowski

 Data publikacji: 2011-02-01 09:24:12 (2211 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]