Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  27.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 6 200 000,00 z? na okres 5 lat.”

Wschowa, dn. 22.04.2011 r.


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 200 000,00 zł na okres 5 lat.”
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.4.2011.

Wyjaśnienia do SIWZ.

    W związku z wpłynięciem zapytań w dniu 11.04.2011 r. oraz 13.04.2011 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia:

Treść zapytań z dnia 11 kwietnia 2011 r.:  

I. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 6 200 000,00 zł  zwracam się z prośbą o przesłanie niżej wymienionych dokumentów w oryginale lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
1. sprawozdania Powiatu z wykonania budżetu za lata 2009-2010 oraz za I kwartał 2011 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z),
2. Uchwały zmieniające uchwałę budżetową, jeśli takie były uchwalone,
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględniająca zmiany w budżecie,
4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,
5. Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Zarządu oraz powołania Skarbnika,
6. NIP, REGON, Statut,
7. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z Jednostką,
8. Wykaz instytucji, w których Powiat korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
9. Wykaz zobowiązań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
10. Wykaz zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu oraz umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
11. Wykaz instytucji, którym Powiat udzielił poręczeń wraz ze wskazaniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty,
12. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
•O przedkładanych projektach budżetów za lata 2009-2011
•O przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
•Z wykonania budżetu za lata 2009-2010
•O możliwości spłaty kredytu.
II. Ponadto proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1.Jaki jest cel kredytowania? Proszę wskazać na co przeznaczony będzie przedmiotowy kredyt.
2.Czy Skarbnik wyraża zgodę na kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?
3.Czy przy umowie zostanie podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
4.Czy w trakcie trwania umowy będzie obowiązywać stawka WIBOR 1M określona jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego dnia miesiąca?
5.Czy Jednostka zakłada karencję w spłacie odsetek? Proszę wskazać datę pierwszej spłaty odsetek.


Odpowiedzi na pytania:

I. W załączeniu niniejszego wyjaśnienia, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.bip.wschowa.info:
 - Sprawozdanie Powiatu z wykonania budżetu:
•Rb-27S za rok 2009
•Rb-28S za rok 2009
•RbNds za rok 2009
•Rb-N za rok 2009
•Rb-Z za rok 2009
•Rb-27S za rok 2010
•Rb-28S za rok 2010
•RbNds za rok 2010
•Rb-N za rok 2010
•Rb-Z za rok 2010
•Rb-27S za rok 2011
•Rb-28S za rok 2011
•RbNds za rok 2011
•Rb-N za rok 2011
•Rb-Z za rok 2011
- Uchwały zmieniające uchwałę budżetową,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględniająca zmiany w budżecie,
- Uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,
- Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Zarządu oraz powołania Skarbnika,
- Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON, Statut Powiatu,
- Zestawienie kredytów i pożyczek Powiatu Wschowskiego w latach 2011-2015
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
•O przedkładanych projektach budżetów za lata 2009-2011
•O przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
•Z wykonania budżetu za lata 2009
•Z wykonania budżetu za lata 2010 - w trakcie uzyskiwania
•O możliwości spłaty kredytu - w trakcie uzyskiwania
7. Powiat Wschowski nie jest powiązany kapitałowo z żadna instytucją.
8. Zestawienie kredytów i pożyczek Powiatu Wschowskiego w latach 2011-2015 udostępniono na stronie internetowej: http://www.bip.wschowa.info.
9. Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
10. Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów leasingu oraz umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.
11. Powiat Wschowski nie udzielił poręczeń żadnej instytucji.

II.1. Środki z zaciągniętego kredytu przeznaczone zostaną na:
•spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły pożyczek i kredytów w wysokości 3 550 000 zł,
•finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 650 000 zł.
2. Tak, skarbnik wyraża zgodę na kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.
3. Tak, przy podpisaniu umowy zostanie podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
4. W trakcie trwania umowy obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, ustalana wg notowań stawki na dzień poprzedzający rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
5. Nie, Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Pierwsza spłata odsetek nastąpi dnia: 30.09.2011 r.

Treść zapytań z dnia 13 kwietnia 2011 r.:  

1.Prosimy o podanie przeznaczenia środków z zaciągniętego kredytu.
2.Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
3.Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
4.Czy Zamawiający może potwierdzić, że naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w okresach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego?
5.Czy Zamawiający, może potwierdzić, że już w okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni)? Prosimy o wzięcie pod uwagę, że nie wszystkie systemy bankowe są dostosowane do pomijania jednego dnia odsetkowego w przypadku roku przestępnego.
6.Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej 20go dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego kwartalnego okresu obrachunkowego?
7.Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe?
8.Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?
9.Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
•Ostatnia zmiana do budżetu na rok 2011 wraz ze zgodną z nią uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozą Finansową
•RbNds za rok2010
•RbZ za rok 2010
•Rb-27S za rok 2010
•Rb-28S za rok 2010
•RbNds za rok 2009
•Rb-27S za rok 2009
•Rb-28S za rok 2009
•Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni)
•Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2011
•Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2011
•Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
•Opinie RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
•Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009 i 2010
•Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu
•Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
•Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za ostatni dostępny rok budżetowy
Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów:
•Akt o wyborze starosty
•Uchwała rady o powołaniu skarbnika
•Zaświadczenie o nadaniu Powiatowi statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
•Zaświadczenie o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP

Odpowiedzi na pytania:

1. Środki z zaciągniętego kredytu przeznaczone zostaną na:
•spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły pożyczek i kredytów w wysokości 3 550 000 zł,
•finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 650 000 zł.
2. Tak, Zamawiający potwierdza.
3. Tak, Zamawiający potwierdza.
4. Tak, Zamawiający potwierdza.
5.Tak, Zamawiający potwierdza.
6. W trakcie trwania umowy obowiązywać będzie stawka WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, ustalana wg notowań stawki na dzień poprzedzający rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR.
7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
8. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.
9. W załączeniu niniejszego wyjaśnienia, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.bip.wschowa.info:
•Ostatnia zmiana do budżetu na rok 2011 wraz ze zgodną z nią uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozą Finansową
•RbNds za rok2010
•RbZ za rok 2010
•Rb-27S za rok 2010
•Rb-28S za rok 2010
•RbNds za rok 2009
•Rb-27S za rok 2009
•Rb-28S za rok 2009
•Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US
•Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2011
•Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2011
•Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
•Opinie RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
•Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2009
•Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2010 - w trakcie uzyskiwania
•Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu
•Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - w trakcie uzyskiwania
•Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za rak 2010
•Uchwała w sprawie wyboru starosty
•Uchwała rady o powołaniu skarbnika
•Zaświadczenie o nadaniu Powiatowi statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
•Zaświadczenie o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP

 

Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


 w podpisie Marek Kozaczek

Starosta Wschowski


Rb-27s 2009-2011
Rozmiar: 5 053.21 KB
Data publikacji: 2011-04-22 11:50:09
Ilość pobrań: 993
Rb-28s 2009
Rozmiar: 6 312.64 KB
Data publikacji: 2011-04-22 11:57:18
Ilość pobrań: 1084
Rb-28s 2010
Rozmiar: 6 450.95 KB
Data publikacji: 2011-04-22 11:58:14
Ilość pobrań: 1027
Rb-28s 2011
Rozmiar: 5 807.94 KB
Data publikacji: 2011-04-22 12:00:22
Ilość pobrań: 1019
Rb-N, Rb-Z, Rb-Nds
Rozmiar: 2 511.61 KB
Data publikacji: 2011-04-22 12:03:49
Ilość pobrań: 1058
Opinie RIO
Rozmiar: 4 314.35 KB
Data publikacji: 2011-04-22 12:10:18
Ilość pobrań: 985
Uchwa?y
Rozmiar: 8 130.55 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:29:44
Ilość pobrań: 1018
NIP Powiatu
Rozmiar: 24.35 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:37:21
Ilość pobrań: 1005
REGON Powiatu
Rozmiar: 261.87 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:38:08
Ilość pobrań: 974
Zestawienie sp?at kredytów i po?yczek
Rozmiar: 183.59 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:40:21
Ilość pobrań: 1194
Za?wiadczenie US
Rozmiar: 989.60 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:49:29
Ilość pobrań: 1090
Za?wiadczenie ZUS
Rozmiar: 346.15 KB
Data publikacji: 2011-04-27 10:50:58
Ilość pobrań: 1020

Data publikacji: 2011-04-22 10:55:19 (2697 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-04-22 11:50:09 Dodano za??cznik: Za??czniki 1. (Zalaczniki_1[742x1].rar) Natalia Przygoda
2011-04-22 11:57:18 Dodano za??cznik: Rb-28s 2009 (Rb-28s2009[742x2].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-22 11:58:14 Dodano za??cznik: Rb-28s 2010 (Rb-28s_2010[742x3].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-22 12:00:22 Dodano za??cznik: Rb-28s 2011 (Rb-28s2011[742x4].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-22 12:03:49 Dodano za??cznik: Rb-N, Rb-Z, Rb-Nds (Zalaczniki_2[742x5].rar) Natalia Przygoda
2011-04-22 12:07:43 Dodano za??cznik: Uchwa?y i za?wiadczenia (Zal?czniki_3[742x6].rar) Natalia Przygoda
2011-04-22 12:10:18 Dodano za??cznik: Opinie RIO (Zalaczniki_4[742x7].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:27:56 Usuni?to za??cznik: Uchwa?y i za?wiadczenia (Zal?czniki_3[742x6].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:28:35 Dodano za??cznik: Za?wiadczenia (Za?wiadczenia[742x7].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:29:44 Dodano za??cznik: Uchwa?y (Uchwaly[742x8].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:35:11 Usuni?to za??cznik: Za?wiadczenia (Za?wiadczenia[742x7].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:35:38 Dodano za??cznik: Za?wiadczenia (Za?wiadczenia[742x8].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:36:57 Usuni?to za??cznik: Za?wiadczenia (Za?wiadczenia[742x8].rar) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:37:21 Dodano za??cznik: NIP Powiatu (nip_powiatu[742x8].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:38:08 Dodano za??cznik: REGON Powiatu (regon_powiatu[742x9].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:39:03 Dodano za??cznik: Za?wiadczenie US (Za?wiadczenie_US[742x10].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:39:43 Dodano za??cznik: Za?wiadczenie ZUS (Za?wiadczenie_ZUS[742x11].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:40:21 Dodano za??cznik: Zestawienie sp?at kredytów i po?yczek (Zestawienie__splat_kredytow_i_pozyczek[742x12].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:43:55 Usuni?to za??cznik: Za?wiadczenie ZUS (Za?wiadczenie_ZUS[742x11].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:44:16 Dodano za??cznik: Za?wiadczenie ZUS (Za?wiadczenie_ZUS[742x12].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:49:29 Dodano za??cznik: Za?wiadczenie US (Zaswiadczenie_US[742x13].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:50:00 Usuni?to za??cznik: Za?wiadczenie ZUS (Za?wiadczenie_ZUS[742x12].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:50:29 Usuni?to za??cznik: Za?wiadczenie US (Za?wiadczenie_US[742x10].pdf) Natalia Przygoda
2011-04-27 10:50:58 Dodano za??cznik: Za?wiadczenie ZUS (Zaswiadczenie_ZUS[742x12].pdf) Natalia Przygoda

[ Wróć ]