Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  12.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wymiana stolarki okiennej na stolark? okienn? drewnian?

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, pow. 14.000 EURO
zgodnie z ogłoszeniem nr 116647-2007,
które ukazało sie w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.07.2007 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, 67-400 Wschowa, ul. Matejki 1, woj. lubuskie,
tel/fax 065 - 540 29 34, e-mail:
sekretariat@liceum.eu.org,
www.liceum.eu.org ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana we Wschowie

Miejsce realizacji zamówienia: I Liceum Ogólnokształcące, miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj. lubuskie.
Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej na stolarkę okienną drewnianą, obróbkę murarską stolarki, uprzątnięcie i wywóz wymienionej stolarki.
Czas trwania robót do 31 października 2007 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT)-
w sekretariacie lub za pobrać ze strony:
www.liceum.eu.org lub www.bip.wschowa.info.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
1. mgr Elżbieta Przygoda – Dyrektor tel. 065 540 29 34
2. mgr Beata Szyguła – Specjalista ds. Administracyjno-Księgowych,
tel. 065 540 29 34
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.
Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2007 r. o godz. 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego,
sala nr 2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Wadium w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 31.07.2007 r. do godz. 1100.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże Ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
cena (koszt) – 100%
Wschowa, dnia 11.07.2007 r.


Wymiana stolarki okiennej w I LO im. Tomasza Zana we Wschowie
Rozmiar: 299.62 KB
Data publikacji: 2007-07-12 12:40:30
Ilość pobrań: 1243
Kosztorys ofertowy
Rozmiar: 311.39 KB
Data publikacji: 2007-07-18 10:23:27
Ilość pobrań: 1288

Data publikacji: 2007-07-12 12:35:57 (2522 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-07-12 12:40:30 Dodano za??cznik: Wymiana stolarki okiennej w I LO im. Tomasza Zana we Wschowie (Wymiana_stolarki_okiennej_w_I_LO[129x1].pdf) Tatiana Wasielewska
2007-07-12 12:46:09 Dodano za??cznik: Kosztorys ofertowy (Wymiana_stolarki_okiennej_kosztorys[129x2].zip) Tatiana Wasielewska
2007-07-18 10:07:33 Usuni?to za??cznik: Kosztorys ofertowy (Wymiana_stolarki_okiennej_kosztorys[129x2].zip) Tatiana Wasielewska
2007-07-18 10:08:05 B?ednie podana ilo?c okien Tatiana Wasielewska
2007-07-18 10:23:27 Dodano za??cznik: Kosztorys ofertowy (Paczka_18-07-2007[129x2].zip) Tatiana Wasielewska

[ Wróć ]