Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  30.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

MODYFIKACJA SIWZ ORAZ WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM

 


Nasz znak: Data:

Or. ZP 342-7/2008 22.04.2008 r.


MODYFIKACJA SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 21.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m. in. posiadają min. po 1 szt. sprawnego technicznie sprzętu wymienionego w ust. 3 pkt. 7.1. SIWZ. W przypadku sprzętu wynajętego, dzierżawionego lub użyczonego podanie na etapie składania oferty nazwy producenta i roku produkcji jest niemożliwe. Czy wobec tego, w przypadku sprzętu wynajętego, dzierżawionego lub użyczonego dane te są konieczne?


Odp. na pyt. Nr 1:

W przypadku sprzętu wynajętego, użyczonego lub dzierżawionego dane dotyczące nazwy producenta i roku produkcji są również wymagane.


Treść zapytania nr 2:

Wg pkt. 12.7. wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą. Natomiast pkt. 12.9 mówi, że w przypadku innej formy niż pieniężna, sposób przekazania należy uzgodnić ze Skarbnikiem Starostwa. Proszę o wskazanie właściwej formy wniesienia wadium innej niż pieniądz.


Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Wadium należy wnieść w jednej z form wskazanych w punkcie 12.2. w SIWZ tj. w:

  • pieniądzu

  • poręczeniach bankowych

  • gwarancjach bankowych

  • gwarancjach ubezpieczeniowych

  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216, poz.1824)

Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty.


Treść zapytania nr 3:

Wg pkt. 8.3 SIWZ ppkt. 7) do oferty należy dołączyć projekt budowlany. Projekt budowlany jest własnością Zamawiającego i nie jest przedmiotem przetargu. W związku z powyższym proszę uzasadnić konieczność dołączenia projektu budowlanego do oferty.


Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Oczywiście projektu budowlanego nie należy dołączać do oferty.Jednocześnie na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ:

1. Z treści przedmiotowej specyfikacji usuwa się pkt 12.9 w brzmieniu jak niżej:

w przypadku innej formy niż pieniężna, sposób przekazania należy uzgodnić ze Skarbnikiem Starostwa tel. 065 540 74 26”

2. Z treści przedmiotowej specyfikacji usuwa się pkt 8.3 ppkt.7.


Pozostałe warunki SIWZ na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie wschowskim pozostają bez zmian.Data publikacji: 2008-04-22 15:20:15 (2579 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]