Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM

Tu wpisz treść


Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej 1
Rozmiar: 53.97 KB
Data publikacji: 2008-04-25 15:17:22
Ilość pobrań: 1287
Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej 2- i modyfikacja SIWZ
Rozmiar: 36.84 KB
Data publikacji: 2008-04-25 15:21:21
Ilość pobrań: 1292
Kosztorys ofertowy 110-00-000- za??cznik 1 do modyfikacji SIWZ do wyja?nienia na budow? hali sportowej 2
Rozmiar: 69.31 KB
Data publikacji: 2008-04-25 15:25:15
Ilość pobrań: 1295
Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej 3
Rozmiar: 34.54 KB
Data publikacji: 2008-04-25 15:25:38
Ilość pobrań: 1234

Data publikacji: 2008-04-25 15:11:27 (2513 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-04-25 15:17:22 Dodano za??cznik: Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej (wyjasnienie_do_SIWZ_4[255x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-25 15:21:21 Dodano za??cznik: Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej 2 (wyjasnienie_5[255x2].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-25 15:25:15 Dodano za??cznik: kosztorys ofertowy 110-00-000- za??cznik 1 do modyfikacji SIWZ na budow? hali sportowej 2 (Kosztorys__110-00-000[255x3].pdf) Kinga Ruszczak
2008-04-25 15:25:38 Dodano za??cznik: Wyjasnienie do SIWZ na budow? hali sportowej 3 (wyjasnienie_6[255x4].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]