Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powy?ej 14 000 euro pt.Budowa domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:„Budowa domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie- stan surowy otwarty”

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne a) Fundamenty i podłoża, b) Ściany zew. i wew. parteru, słupy i podciągi żelbet., c) Stropy, wieńce, schody żelbet., d) Ściany zew. i wew. poddasza e) Konstrukcja dachu i pokrycie. Więcej informacji w SIWZ.!!

Termin realizacji zamówienia- do dnia 12.12.2008 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. (065) 540 17 79 pok. 306 i Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2008 r o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2008 r o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium jest wymagane i wynosi 4 000 zł, słownie: cztery tysiące zł. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego :

nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552

PKO BP I Oddział Centrum Leszno

Oddział we Wschowie

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a dowód wpłaty należy załączyć do oferty. Przekaz elektroniczny musi być potwierdzony przez obsługujący Wykonawcę bank. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

  2. a/a.SIWZ- domek jednorodzinny na potrzeby Domu Dziecka
Rozmiar: 278.53 KB
Data publikacji: 2008-09-03 16:30:26
Ilość pobrań: 1262
Kosztorys ofertowy na Dom Dziecka
Rozmiar: 334.99 KB
Data publikacji: 2008-09-03 16:31:18
Ilość pobrań: 1312
Projekt budowlany na rodzinny dom dziecka- cz.I
Rozmiar: 2 602.27 KB
Data publikacji: 2008-09-03 16:33:11
Ilość pobrań: 1395
Projekt budowlany na rodzinny dom dziecka- cz. II
Rozmiar: 2 536.36 KB
Data publikacji: 2008-09-03 16:35:51
Ilość pobrań: 1356

Data publikacji: 2008-09-03 16:28:07 (3227 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-09-03 16:30:26 Dodano za??cznik: SIWZ- domek jednorodzinny na potrzeby Domu Dziecka (SIWZ-_domek_jednorodzinny_na_potrzeby_Domu_Dziecka[311x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-09-03 16:31:18 Dodano za??cznik: Kosztorys ofertowy na Dom Dziecka (Dom_Dziecka_dla_14_Wychowankow_-_stan_surowy_otwarty_(kosztorys_ofertowy)_[311x2].rar) Kinga Ruszczak
2008-09-03 16:33:11 Dodano za??cznik: Projekt budowlany na rodzinny dom dziecka (Rodzinny_Dom_Dziecka[311x3].rar) Kinga Ruszczak
2008-09-03 16:35:51 Dodano za??cznik: Projekt budowlany na rodzinny dom dziecka- cz. II (Wydruk_faksu_na_calej_stronie[311x4].rar) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]