Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  02.03.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? skanalizowanego skrzy?owania u zbiegu ulic 55 PPP, Daszy?skiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku m. Osowa Sie? na skrzy?owanie typu rondo

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14 000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax (065) 540 48 00; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania u zbiegu ulic 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Daszyńskiego we Wschowie, oraz drogi w kierunku miejscowości Osowa Sień na skrzyżowanie typu rondo”

Opis przedmiotu zamówienia:

 • sporządzenie koncepcji skrzyżowania typu rondo, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zarząd Powiatu Wschowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,

 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji

 • uzyskanie warunków technicznych dla budowy i przebudowy sieci wod.-kan. w zakresie wymaganym przez Spółkę Komunalną we Wschowie

 • uzyskanie warunków technicznych w zakresie usunięcia kolizji projektowanego ronda z urządzeniami elektroenergetycznymi w ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Leszno

 • uzyskanie warunków technicznych ustalonych przez operatora sieci w zakresie usunięcia kolizji projektowanego ronda z urządzeniami teletechnicznymi

 • projekt zagospodarowania terenu- branża architektoniczna,

 • projekt budowlany wykonawczy- branża drogowa w zakresie wymaganym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych I Autostrad

 • projekt budowlany wykonawczy przebudowy sieci zewnętrznych wod.-kan.

 • projekt budowlany wykonawczy przebudowy urządzeń elektroenergetycznych

 • projekt budowlany wykonawczy przebudowy kanalizacji teletechnicznej

 • projekt budowlany wykonawczy przebudowy urządzeń teletechnicznych

 • badania geotechniczne podłoża gruntowego w miejscu projektowanego ronda

 • projekt docelowej organizacji ruchu uzgodniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • wszelkie uzgodnienia i sprawdzenia projektów wymagane przepisami prawa budowlanego oraz wynikające z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wschowa i terenów z nim związanych przyjęty uchwałą rady miejskiej we Wschowie nr XX/166/08 z dn. 14.02.2008 r. niezbędne do UZYSKANIA POZWOLENIA NA ZREALIZOWANIE PRZEBUDOWY

 • kosztorysy inwestorskie i ślepe obejmujące zakres w/w projektów

 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach zgodnie z zakresem niniejszego przedsięwzięcia

 • występowanie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę przed właściwym organem administracji budowlanej

Wymieniony komplet dokumentacji oferent zobowiązany będzie wykonać w 5-ciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Termin realizacji zamówienia- do dnia 30.09.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: http://bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. (065) 540 17 79 pok. 306 i Kinga Ruszczak - Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. (065) 5401796 pok. 212. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro). Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2008 r o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2008 r o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Wadium nie jest wymagane. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%


Do wiadomości:

 1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie

 2. a/a.


SIWZ- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rondo
Rozmiar: 186.50 KB
Data publikacji: 2008-09-05 15:48:33
Ilość pobrań: 1426

Data publikacji: 2008-09-05 15:27:41 (2561 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-09-05 15:48:33 Dodano za??cznik: SIWZ- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rondo (SIWZ-_RONDO[312x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-09-10 09:16:36 edycja tekstu Kinga Ruszczak
2008-09-10 09:18:38 edycja tekstu Kinga Ruszczak

[ Wróć ]