Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOW? DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z BUDOW? KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWO?CI STARE DRZEWCE OD KM 0+000 DO KM 1+741,52

 


WYJASNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY STARE DRZEWCE
Rozmiar: 56.27 KB
Data publikacji: 2008-12-04 14:55:57
Ilość pobrań: 1535

Data publikacji: 2008-12-03 14:56:47 (2429 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-12-04 14:27:29 Dodano za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:31:25 dodanie tekstu do za??cznika Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:32:16 Usuni?to za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:39:08 Dodano za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ Z PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:40:37 Usuni?to za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ Z PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:41:35 edycja tekstu Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:42:23 Dodano za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ NA PRZEBUDOW? DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:54:45 Usuni?to za??cznik: WYJA?NIENIA DO SIWZ NA PRZEBUDOW? DROGI W STARYCH DRZEWCACH (Wyja?nienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:55:57 Dodano za??cznik: WYJASNIENIA DO SIWZ NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY STARE DRZEWCE (Wyjasnienia_do_SIWZ[338x1].pdf) Kinga Ruszczak
2008-12-04 14:57:49 edycja og?oszenia Kinga Ruszczak

[ Wróć ]