Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOW? DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE- ROBOTY STANU WYKO?CZENIOWEGO

Nasz znak:                     Data:
Or. ZP 342-3/2009     25.03.2009 r.MODYFIKACJA DO SIWZ NA BUDOWĘ DOMKU JEDNORODZINNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW NA POTRZEBY DOMU DZIECKA WE WSCHOWIE-  ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGONa podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)  Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ:

W kosztorysie ofertowym nr 101-00-002 w dziale 1.12 poz. 490 jest:
·       
Montaż podsufitki z płyt  OSB gr. 2,5 cm /analogia/
powinno być:
·       
Montaż boazerii drewnianej z desek grubość 19 mm bejcowanych trzykrotnie sadolinem /analogia/

Jednocześnie wprowadza się korektę kosztorysu ofertowego nr 101-00-002 o roboty budowlane i instalacyjne dział 4 określone w dodatkowym kosztorysie ofertowym nr 101-00-003 dołączonym do SIWZ.

Pozostałe warunki SIWZ na budowę domku jednorodzinnego dla 14 wychowanków na potrzeby domu dziecka we Wschowie-  roboty stanu wykończeniowego, pozostają bez zmian.
  


Dodatkowy kosztorys ofertowy do SIWZ na roboty budowlane i instalacyjne
Rozmiar: 305.58 KB
Data publikacji: 2009-03-26 09:36:27
Ilość pobrań: 1197

Data publikacji: 2009-03-26 09:29:50 (2487 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-03-26 09:36:27 Dodano za??cznik: Dodatkowy kosztorys ofertowy do SIWZ na roboty budowlane i instalacyjne (dodatkowy_kosztorys[397x1].zip) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]