Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo"

Wschowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo
Numer ogłoszenia: 78551 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44353 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F na odcinku Stare Drzewce- Konradowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi nr 1011F Sława- Wschowa na odcinku Stare Drzewce- Konradowo (km 0+000- 2+220), polegającej na poszerzeniu jezdni do szerokości 6,0 m i wykonaniu na całej szerokości jezdni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 2.Prace budowlane przy poszerzeniu jezdni będą obejmowały odcinek od km 0+000 do 2+220 km Poszerzenie jezdni należy zaprojektować jako dwustronne: - szerokość poszerzenia od 1,3 m do 1,7 m - pobocza min 0,75 m po obu stronach - odbudowa rowów przydrożnych 3.Łączna długość poszerzenia w terenie niezabudowanym wynosi 2220 m Powierzchnia poszerzonej części drogi wynosi szacunkowo 3330 m2 4.Do zaprojektowania należy przyjąć następujące parametry techniczne drogi: - klasa drogi powiatowa- główna - kategoria ruchu- KR-Z - prędkość projektowa- Vp 90km/h (teren niezabudowany) - droga jednojezdniowa- dwukierunkowa - szerokość pasa ruchu- 3,0 m - szerokość jezdni- 6,0 m - szerokość pobocza- 0,75 m - pochylenie poprzeczne jezdni- 2% dwustronne - pochylenie poprzeczne poboczy- 5% jednostronne 5.Konstrukcję drogi na poszerzeniach należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 6.Dokumentacja projektowa winna zawierać: Projekt budowlany wykonawczy przebudowy drogi Badania geotechniczne podłoża gruntowego wzdłuż przebudowanego odcinka drogi Wszelkie uzgodnienia i sprawdzenia projektów wymagane przepisami prawa budowlanego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zakresu objętego przedmiotem zamówienia 7.Kosztorys inwestorski i ślepy obejmujący zakres przedmiotu zamówienia Wymieniony komplet dokumentacji wykonawca zobowiązany będzie wykonać w czterech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 44000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.U.P.I. PLAN sp. z o. o., ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 44000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 44000.00 oferta z najwyższą ceną: 490000.00
  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2009-05-21 14:31:12 (2389 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]