Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Modyfikacja tre?ci SIWZ na "Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”

Wschowa, dn. 19.01.2010 r.

                                                   
  

Modyfikacja treści SIWZ.


  dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-1/2010                                    
     

  Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika na ul. Lipowej we Wschowie od km 0+000 do km 0+295”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), informuję o modyfikacjach treści SIWZ:
 - na str. 2 SIWZ w pkt. 1 zostało podane:
Godziny urzędowania:   Poniedziałek 8°° do 16°°, Wtorek - Piątek od 7°° do 15°°

 powinno być:
Godziny urzędowania:   Poniedziałek 7°° do 16°°, Wtorek - Piątek od 7°° do 14°°


 Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 Data publikacji: 2010-01-19 10:56:06 (2436 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]