Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  30.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastruktur? lekkoatletyczn? na terenie I Zespo?u Szkó? we Wschowie.

Wschowa: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie.
Numer ogłoszenia: 75057 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012 wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na terenie I Zespołu Szkół we Wschowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) -podbudowa przepuszczalna -nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1.Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna; polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 -obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) -wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m), -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. -wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki -wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, siatkówka) - 4 sztuki - siatka do siatkówki - 2 sztuki wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki -wyposażenie do tenisa ziemnego - słupki do tenisa, aluminiowe, - 2 sztuki - siatka do tenisa - 1 sztuka 3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 1 do 5 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1 do 5: -na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. -na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy 6. Budowa infrastruktury lekkoatletycznej: 6.1. Budowa bieżni do biegu na 60m -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia bieżni Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 6.2. Budowa skoczni do skoku w dal -podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). -nawierzchnia rozbiegu skoczni Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 6.3. Budowa rzutni do pchnięcia kulą Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.4. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 6.1 do 6.5 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 6.1 do 6.5: -na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. -na nawierzchnie syntetyczne- 60 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 33 10203088 0000 8102 0005 8552 PKO BP I Oddział Centrum Leszno Oddział we Wschowie 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w pok. 204 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: -konstrukcyjno-budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wschowa.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa (pok. 212- II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2010 godzina 12:30, miejsce: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa (pok. 204- II piętro- sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ- Boisko Orlik 2012
Rozmiar: 280.50 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:04:58
Ilość pobrań: 1317
Za??cznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna
Rozmiar: 309.51 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:06:24
Ilość pobrań: 1787
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.1
Rozmiar: 288.74 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:08:15
Ilość pobrań: 1360
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.2
Rozmiar: 148.46 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:08:50
Ilość pobrań: 1385
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.3
Rozmiar: 142.19 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:09:41
Ilość pobrań: 1277
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.4
Rozmiar: 268.50 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:10:08
Ilość pobrań: 1285
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.5
Rozmiar: 160.32 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:10:51
Ilość pobrań: 1363
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.6
Rozmiar: 118.15 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:11:09
Ilość pobrań: 1318
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.7
Rozmiar: 112.60 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:11:24
Ilość pobrań: 1275
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.8
Rozmiar: 106.28 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:11:49
Ilość pobrań: 1622
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane- strona tytu?owa
Rozmiar: 30.41 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:12:20
Ilość pobrań: 1340
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- opis budowlany Orlika
Rozmiar: 233.80 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:12:54
Ilość pobrań: 1480
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne- opis techniczny
Rozmiar: 88.24 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:13:35
Ilość pobrań: 1813
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.1
Rozmiar: 731.50 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:14:08
Ilość pobrań: 1316
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.2
Rozmiar: 98.92 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:14:31
Ilość pobrań: 1427
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.3
Rozmiar: 236.81 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:14:50
Ilość pobrań: 1257
Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.4
Rozmiar: 152.72 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:15:14
Ilość pobrań: 1232
Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.1
Rozmiar: 123.04 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:21:14
Ilość pobrań: 1360
Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.2
Rozmiar: 183.15 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:21:50
Ilość pobrań: 1374
Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.3
Rozmiar: 154.18 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:22:24
Ilość pobrań: 1343
Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.4
Rozmiar: 126.33 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:22:38
Ilość pobrań: 1335
Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.5
Rozmiar: 216.59 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:22:57
Ilość pobrań: 1317
Za??cznik nr 2 do SIWZ- projekt budowlany- aneks
Rozmiar: 4 113.35 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:24:11
Ilość pobrań: 2556
Za??cznik nr 2 do SIWZ- projekt instalacje
Rozmiar: 1 363.32 KB
Data publikacji: 2010-04-01 15:25:03
Ilość pobrań: 3261

Data publikacji: 2010-03-25 14:28:31 (3305 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-04-01 14:56:14 edycja og?oszenia Kinga Ruszczak
2010-04-01 14:57:11 edycja Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:02:14 Dodano za??cznik: SIWZ- Orlik 2010 (gotowa_typowa_siwz_orlik_edycja_2010[539x1].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:02:45 Usuni?to za??cznik: SIWZ- Orlik 2010 (gotowa_typowa_siwz_orlik_edycja_2010[539x1].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:04:58 Dodano za??cznik: SIWZ- Boisko Orlik 2012 (gotowa_typowa_siwz_orlik_edycja_2010[539x1].doc) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:06:24 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1- Specyfikacja techniczna (specyfikacja_techniczna[539x2].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:08:15 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.1 (rys_A5[539x3].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:08:50 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.2 (rys_A6[539x4].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:09:41 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.3 (rys_A7[539x5].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:10:08 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.4 (rys_A8[539x6].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:10:51 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.5 (rys_A9[539x7].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:11:09 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.6 (rys_A10[539x8].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:11:24 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.7 (rys_A11[539x9].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:11:49 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane cz.8 (rys_A12[539x10].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:12:20 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- roboty budowlane- strona tytu?owa (strona_tytulowa_orlik_powiat[539x11].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:12:54 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- opis budowlany Orlika (tom_I_opis_budowlany_do_orlika[539x12].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:13:35 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne- opis techniczny (opis_techniczny_wschowa[539x13].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:14:08 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.1 (proj[539x14].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:14:32 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.2 (proj[539x15].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:14:50 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.3 (proj[539x16].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:15:14 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- Dokumentacja projektowa- instalacje elektryczne cz.4 (proj[539x17].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:21:14 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3- kosztorys ofertowy cz.1 (kosztorys_ofertowy_cz[539x18].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:21:50 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.2 (kosztorys_ofertowy_cz[539x19].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:22:24 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.3 (kosztorys_ofertowy_cz[539x20].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:22:38 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.4 (kosztorys_ofertowy_cz[539x21].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:22:57 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 3 do SIWZ- kosztorys ofertowy cz.5 (kosztorys_ofertowy_cz[539x22].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:24:11 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- projekt budowlany- aneks (1_PDF_projekt_budowlany_aneks_2010[539x23].pdf) Kinga Ruszczak
2010-04-01 15:25:03 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 2 do SIWZ- projeky instalacje (2_PDF_projekt_instalacje__2010[539x24].pdf) Kinga Ruszczak

[ Wróć ]