Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

„Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.bip.wschowa.infol ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego

w 2007 roku.Miejsce realizacji zamówienia:
powiat wschowski, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą atestowanych tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2007 roku.

Czas trwania dostaw – od daty podpisania umowy do 31.03.2008 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Tadeusz Szajkenig – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg tel. 065 540 19 39

2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2007 r. o godz. 1230.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego pok. 206.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) : C = 100 %

gdzie C = C1 + C2 + C3

C1 – grupa I obejmująca tablice samochodowe jedno i dwurzędowe

C2 - grupa II obejmująca tablice pojedyncze jedno i dwurzędowe

C3 – grupa III obejmująca tablice motocyklowo- ciągnikowe i motorowerowe


W oryginale podpisa Starosty Wschowskiego
Marka Kozaczka

Wschowa, dnia 23.02.2007 r.


Dostawa tablic rejestracyjnych
Rozmiar: 210.30 KB
Data publikacji: 2007-02-23 00:00:00
Ilość pobrań: 1279

Data publikacji: 2007-02-23 13:16:17 (2638 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]