Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  24.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyja?nienia do SIWZ na "Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010 – pakiet nr…”

Wschowa, dn. 15.09.2010 r.
                                                
 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2010 – pakiet nr…” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-17/2010.

 

Wyjaśnienia do SIWZ.
    W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 15.09.2010 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia:
Treść zapytania:  
- Pakiet nr 1c- poz. 37- toner do drukarki HP 2550n występuje w czterech kolorach: black, cyan, yellow i magneta. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 3. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czarnego +1 kolor, czy też całego kpl. 4 kolorów?
- Pakiet nr 1c- poz. 38- toner do drukarki OKI 5650 występuje w czterech kolorach: black, cyan, yellow i magneta. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 10. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czarnego +1 kolor, czy też całego kpl. 4 kolorów?
 Pakiet nr 1c- poz. 39- toner do drukarki OKI C5600 występuje w czterech kolorach: black, cyan, yellow i magneta. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 15. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czarnego +1 kolor, czy też całego kpl. 4 kolorów?
 Pakiet nr 1c- poz. 43- tusz do drukarki HP PSC1410  występuje w dwóch opakowaniach: czarny i trójkolorowy. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 9. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czy też kompletu?
 Pakiet nr 1c- poz. 45- toner do kserokopiarki Kyocera KM C2525e występuje w czterech kolorach: black, cyan, yellow i magneta. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 8. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czarnego +1 kolor, czy też całego kpl. 4 kolorów?
Pakiet nr 1c- poz. 46- bęben do kserokopiarki Kyocera KM C2525e występuje w czterech kolorach: black, cyan, yellow i magneta. Państwo chcą aby im wycenić czarny+ kolor- sztuk 8. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć pojedynczych kolorów (tu zaznaczam, że cena czarnego różni się od cen pozostałych kolorów), czarnego +1 kolor, czy też całego kpl. 4 kolorów?
 

Odp. na pyt. nr 1:                                                                                                             

 

Wycena dotyczy całego kpl. 4 kolorów.
  Zgodnie z art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 nr 223, z późn. zmianami) termin oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.Data publikacji: 2010-09-15 07:40:17 (2246 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-09-16 09:49:30 edycja Kinga Ruszczak

[ Wróć ]