Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.10.2021  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO G?ÓWNEGO KSI?GOWEGO W SOSW WE WSCHOWIE

                                                                                                              Załącznik Nr 9
                                                                                                              do Regulaminu  


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie na stanowisko


GŁÓWNY KSIĘGOWY
          
   Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana
Pani        

                                
                                                                        
Agnieszka Szymoniakzamieszkała we Wschowie
                              
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała następującą liczbę punktów z niżej wymienionych obszarów:
1.     predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków – 12/12 punktów;
2.     posiadanie wiedzy na temat Starostwa Powiatowego oraz SOSW we Wschowie – 12/12 punktów;
3.     obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio – 12/12 punktów;
4.     cele zawodowe kandydata – 12/12 punktów;
5.     autorska propozycja organizacji pracy na stanowisku głównego księgowego 12/12 punktów.
Łączna liczba punktów zdobytych przez kandydatkę to 60 na 60 możliwych.

Wschowa, 20.01.2011r.

                                                                                Dyrektor Ośrodka
                                                                                Andrzej Waldman

                                     
                                                                              
                                                  
 

 Data publikacji: 2011-01-20 12:25:07 (2964 odsłon)
specjalista ds. kadr - Dorota Jurczak
tel. 65 540-18-74    e-mail: sosw@wschowa.com.pl

[ Wróć ]