Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  28.09.2022  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

LISTA KANDYDATÓW

                                                              LISTA KANDYDATÓW

                                         SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                              NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA

                 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  WE WSCHOWIE

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 Nazwisko i imię                                            Miejsce zamieszkania
 
1. Głuch Kinga                                                 Stare Drzewce
 
2. Janik Marzena                                            Wschowa
 
3. Kaźmierczak Dorota                                  Wschowa
 
4. Kubicka Adela                                             Ryczeń
 
5. Rękoś Daniel                                               Wschowa
 
6. Sadłoń Anna                                                Wschowa
 
7. Sowa Judyta                                                Konradowo
 
8. Szczepańska Sylwia                                   Górczyna
 
9. Wojcieszak Estera                                      Wschowa
 


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18.10.2011r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Zacisze 1 Wschowa.
O godzinie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani listownie.

Wschowa,  04.10.2011 r.                                                              Dyrektor PPP Wschowa
                                                                                                              
Anna Gbiorczyk

                                     

                                             Data publikacji: 2011-10-04 11:59:28 (2789 odsłon)
Psycholog - Anika Szlemp
tel. 065 540-20-30    e-mail: pppwschowa@op.pl

[ Wróć ]