Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  07.06.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy właściciel dołącza do wniosku:

- dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, faktura, umowa darowizny, inne),
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, lub zaświadczenie wydane przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający jego rejestrację,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
- dowód odprawy celnej przewozowej jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
- zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające:
- uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,(Vat-25)
- brak obowiązku zapłaty,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
- dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
- tablice rejestracyjne samochodowe - 80,50,-
- tablica motocyklowa lub ciągnikowa - 40,50;-
- tablica motorowerowa - 30,50;-
- tablice indywidualne - 1000,50;-

- dowód rejestracyjny - 54,50;-
- pozwolenie czasowe - 14;-
- nalepka kontrolna - 19;-
- karta pojazdu - 75,50;-
- znaki legalizacyjne - 12,50;-Data publikacji: 2011-07-19 11:31:57 (2686 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Komunikacji i Dróg - Ma?gorzata St?pie?
tel. 65 540 18 95    e-mail: rejestracja@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]