Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  07.06.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WNIOSKI

Tu wpisz treść


Wniosek o rejestracj?/wyrejestrowanie
Rozmiar: 43.86 KB
Data publikacji: 2012-12-17 14:29:03
Ilość pobrań: 4075
Oswiadczenie o braku tablic rejestracyjnych
Rozmiar: 65.30 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:32:58
Ilość pobrań: 2751
Wniosek o wymian? dowodu rejestracyjnego
Rozmiar: 55.11 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:33:31
Ilość pobrań: 1975
Wniosek o wydanie wtornika dowodu rejestracyjnego
Rozmiar: 63.79 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:33:53
Ilość pobrań: 1222
Wniosek o wydanie wtornika nalepki na szyb?
Rozmiar: 47.09 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:34:43
Ilość pobrań: 1056
Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
Rozmiar: 56.83 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:35:03
Ilość pobrań: 1613
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policj?
Rozmiar: 55.91 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:35:21
Ilość pobrań: 1262
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rej./pozwolenia czasowego/karty pojazdu
Rozmiar: 47.78 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:35:52
Ilość pobrań: 1160
Wniosek o dokonanie wpisu/wykreslenia zastawu rejestrowego(bankowego)
Rozmiar: 81.18 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:39:47
Ilość pobrań: 976
Wniosek o wydanie zaswiadczenia w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
Rozmiar: 64.83 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:40:05
Ilość pobrań: 1067
Wniosek o wydanie wtornika karty pojazdu
Rozmiar: 47.73 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:40:26
Ilość pobrań: 1037
Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Rozmiar: 63.40 KB
Data publikacji: 2012-12-17 14:33:44
Ilość pobrań: 1114
Oswiadczenie- odpowiedzialnosc karna
Rozmiar: 66.14 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:40:42
Ilość pobrań: 1244
Wniosek o nadanie numeru vin oraz wykonanie tabliczki znamionowej
Rozmiar: 57.44 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:41:07
Ilość pobrań: 1101
Wniosek o skierowanie do w?asciwej SKP w celu wykonania tabliczki znamionowej zast?pczej
Rozmiar: 58.11 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:41:30
Ilość pobrań: 1047
Oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna-pojazd marki SAM
Rozmiar: 64.95 KB
Data publikacji: 2012-01-18 13:41:39
Ilość pobrań: 1147
Upowa?nienie
Rozmiar: 56.02 KB
Data publikacji: 2012-02-06 15:22:44
Ilość pobrań: 3349
Zg?oszenie sprzeda?y
Rozmiar: 47.67 KB
Data publikacji: 2012-10-11 11:12:08
Ilość pobrań: 3384

Data publikacji: 2012-01-18 13:31:41 (16854 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Komunikacji i Dróg - Ma?gorzata St?pie?
tel. 65 540 18 95    e-mail: rejestracja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-01-18 13:32:29 Dodano za??cznik: Wniosek o rejestracj?/przerejestrowanie/wyrejestrowanie (wniosek_rejestracja[958x1].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:32:58 Dodano za??cznik: Oswiadczenie o braku tablic rejestracyjnych (oswiadczenie_brak_tablic[958x2].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:33:31 Dodano za??cznik: Wniosek o wymian? dowodu rejestracyjnego (wniosek_wymiana_dowodu_rejestracyjnego[958x3].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:33:53 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie wtornika dowodu rejestracyjnego (wtornik_dowodu_rejestracyjnego[958x4].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:34:11 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie wtornika tablic rejestracyjnych (wtornik_tablic_rejestracyjnych[958x5].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:34:24 Dodano za??cznik: Zg?oszenie sprzeda?y pojazdu (zgloszenie_zbycia[958x6].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:34:43 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie wtornika nalepki na szyb? (wniosek_wtornik_nalepki[958x7].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:35:03 Dodano za??cznik: Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym (wniosek_zmiany_w_dowodzie_rejestracyjnym[958x8].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:35:21 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policj? (wniosek_o_wydanie_dowodu_zatrzym[958x9].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:35:52 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rej./pozwolenia czasowego/karty pojazdu (wniosek_kserokopia_dowodu_rejestracyjnego[958x10].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:39:23 Dodano za??cznik: Upowa?nienie (upowaznienie[958x11].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:39:47 Dodano za??cznik: Wniosek o dokonanie wpisu/wykreslenia zastawu rejestrowego(bankowego) (wniosek_zastaw[958x12].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:40:05 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie zaswiadczenia w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (wniosek_zaswiadczenie_na_zagubiony_dowod_rej_karte[958x13].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:40:26 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie wtornika karty pojazdu (wniosek_wtornik_karty_pojazdu[958x14].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:40:42 Dodano za??cznik: Oswiadczenie- odpowiedzialnosc karna (oswiadczenie_odpowiedz[958x15].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:41:07 Dodano za??cznik: Wniosek o nadanie numeru vin oraz wykonanie tabliczki znamionowej (wniosek_nabicie_VIN_i_tabliczka[958x16].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:41:30 Dodano za??cznik: Wniosek o skierowanie do w?asciwej SKP w celu wykonania tabliczki znamionowej zast?pczej (wniosek_tabliczka_znamionowa[958x17].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-01-18 13:41:39 Dodano za??cznik: Oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna-pojazd marki SAM (oswiadczenie_SAM[958x18].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-02-06 15:21:55 Usuni?to za??cznik: Upowa?nienie (upowaznienie[958x11].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-02-06 15:22:44 Dodano za??cznik: Upowa?nienie (upowaznienie[958x18].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-10-11 11:11:37 Usuni?to za??cznik: Zg?oszenie sprzeda?y pojazdu (zgloszenie_zbycia[958x6].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-10-11 11:12:08 Dodano za??cznik: Zg?oszenie sprzeda?y (zgloszenie_zbycia[958x18].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-12-17 14:24:36 Usuni?to za??cznik: Wniosek o rejestracj?/przerejestrowanie/wyrejestrowanie (wniosek_rejestracja[958x1].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-12-17 14:29:03 Dodano za??cznik: Wniosek o rejestracj?/wyrejestrowanie (wniosek_rejestracja[958x18].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-12-17 14:32:33 Usuni?to za??cznik: Wniosek o wydanie wtornika tablic rejestracyjnych (wtornik_tablic_rejestracyjnych[958x5].pdf) Ma?gorzata St?pie?
2012-12-17 14:33:44 Dodano za??cznik: Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej (wtornik_tablic_rejestracyjnych[958x18].pdf) Ma?gorzata St?pie?

[ Wróć ]